Visa allt om Perpetum Engineering Aktiebolag
Visa allt om Perpetum Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 62 1 091 1 170 422 1 088 1 046 1 066 1 051
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -21 31 706 262 - 83 6 57 79
Resultat efter finansnetto -14 -4 32 707 263 - 84 9 58 79
Årets resultat -14 -4 24 520 192 - 62 7 42 57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 200 220 220 224 230 238 245 231 205
Omsättningstillgångar 126 590 758 834 661 433 493 478 455 715
Tillgångar 326 790 978 1 054 886 663 731 723 687 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 316 330 785 760 641 448 550 488 481 528
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 460 194 294 245 215 181 235 206 391
Skulder och eget kapital 326 790 978 1 054 886 663 731 723 687 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 590 120 477 472 366 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 220 10 14 57 57 89 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 83 229 124 322 343 192 183
Utdelning till aktieägare 0 0 450 0 400 0 100 0 0 89
Omsättning 0 0 62 1 091 1 170 422 1 088 1 046 1 066 1 051
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 31 546 585 211 544 523 533 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 159 414 141 429 436 339 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 -21 31 710 269 - 90 14 63 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -94,32% -6,75% 177,25% -61,21% 4,02% -1,88% 1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 3,37% 67,17% 29,68% - 11,49% 1,24% 8,44% 8,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 53,23% 64,89% 22,48% - 7,72% 0,86% 5,44% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 99,91% 99,91% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 909,68% 49,50% 35,56% 51,66% 28,68% 23,23% 23,36% 30,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,93% 41,77% 80,27% 72,11% 72,35% 67,57% 75,24% 67,50% 70,01% 57,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 260,00% 128,26% 390,72% 283,67% 269,80% 201,40% 272,38% 203,40% 220,87% 182,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...