Visa allt om Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB
Visa allt om Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 936 2 703 2 932 3 322 3 705 3 645 2 392 2 481 3 528 1 909
Övrig omsättning - 11 - - 41 9 23 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -43 -60 282 559 678 76 -145 678 110
Resultat efter finansnetto -36 -37 -75 253 477 689 130 -268 671 101
Årets resultat -42 4 6 228 219 386 92 -273 424 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 508 279 351 977 778 384 357 228 31
Omsättningstillgångar 320 483 3 676 1 640 1 604 904 908 1 024 1 350 453
Tillgångar 644 991 3 955 1 992 2 581 1 682 1 292 1 381 1 578 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 354 551 645 717 599 313 221 585 250
Obeskattade reserver 208 208 258 352 338 170 0 0 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 242 330 356 321 159 0
Långfristiga skulder 0 0 120 200 158 6 19 60 39 41
Kortfristiga skulder 323 428 3 027 796 1 127 579 606 779 788 192
Skulder och eget kapital 644 991 3 955 1 992 2 581 1 682 1 292 1 381 1 578 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 827 897 700 767 350 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 245 1 070 1 134 1 413 592 571 302 303 696 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 606 550 453 515 521 394 402 430 278
Utdelning till aktieägare 0 200 200 100 300 100 100 0 92 89
Omsättning 936 2 714 2 932 3 322 3 746 3 654 2 415 2 481 3 537 1 909
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 468 901 977 664 741 729 598 620 882 636
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 569 569 344 368 383 375 414 434 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 -28 10 350 610 695 94 -124 699 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,37% -7,81% -11,74% -10,34% 1,65% 52,38% -3,59% -29,68% 84,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,48% -3,73% -1,42% 14,76% 22,28% 40,96% 12,54% -9,56% 43,16% 22,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,71% -1,37% -1,91% 8,85% 15,52% 18,90% 6,77% -5,32% 19,30% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 2,03% 22,14% 25,41% 12,87% 8,92% 12,63% 9,88% 15,93% 13,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,74% 52,09% 19,02% 45,40% 37,43% 43,06% 24,23% 16,00% 37,35% 51,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,07% 112,85% 121,44% 206,03% 142,32% 156,13% 149,83% 131,45% 171,32% 235,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...