Visa allt om Spanska Skoimporten Aktiebolag
Visa allt om Spanska Skoimporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 779 1 564 1 845 2 197 2 125 2 425 2 042 2 634 3 975 4 001
Övrig omsättning 1 208 207 218 134 202 194 261 173 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 110 125 137 46 58 74 25 79 176
Resultat efter finansnetto 106 100 135 159 74 61 80 76 115 195
Årets resultat 84 75 105 117 55 45 59 92 121 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 567
Tillgångar 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 986 2 002 2 027 2 022 2 005 2 150 2 204 2 235 2 188 2 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 52 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 16 22 21 18 8 43 0
Kortfristiga skulder 841 341 469 226 337 560 265 546 330 302
Skulder och eget kapital 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 44 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 46 72 74 49 72 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 5 7 6 16 36 17
Utdelning till aktieägare 444 100 100 100 100 200 100 90 45 90
Omsättning 1 780 1 772 2 052 2 415 2 259 2 627 2 236 2 895 4 148 4 001
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 779 - 1 845 2 197 2 125 2 425 2 042 2 634 3 975 4 001
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 54 - 71 72 122 175 172 173 261 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 110 125 137 58 58 74 25 80 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,75% -15,23% -16,02% 3,39% -12,37% 18,76% -22,48% -33,74% -0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,71% 4,69% 5,41% 7,02% 3,13% 2,23% 3,22% 2,72% 4,40% 7,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 7,03% 7,32% 7,24% 3,48% 2,52% 3,92% 2,89% 2,89% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,81% 7,67% 12,20% 11,83% 15,11% 13,61% 16,75% 12,03% 14,57% 19,65%
Rörelsekapital/omsättning 111,64% 128,01% 109,86% 92,76% 95,39% 89,53% 108,86% 85,16% 57,46% 56,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,25% 85,45% 81,21% 89,31% 84,81% 78,73% 88,59% 80,14% 85,14% 87,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,41% 475,66% 367,16% 643,36% 495,55% 371,61% 675,09% 398,72% 575,15% 609,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...