Visa allt om Kvissleby Färg & Måleri AB
Visa allt om Kvissleby Färg & Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 311 5 801 4 091 3 752 3 760 3 579 2 679 2 333 2 666 2 505
Övrig omsättning 63 94 9 11 10 94 70 79 164 154
Rörelseresultat (EBIT) 207 293 119 -199 114 249 96 148 17 61
Resultat efter finansnetto 195 284 115 -200 114 246 95 144 13 50
Årets resultat 103 157 114 -134 80 128 95 75 8 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 213 45 45 45 56 57 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 567 1 632 1 066 839 1 079 1 040 796 702 733 633
Tillgångar 1 781 1 845 1 111 884 1 124 1 096 853 702 733 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 787 680 566 700 620 492 397 342 334
Obeskattade reserver 137 80 0 0 66 66 0 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 125 0 46 0 0 0 44 81 0
Kortfristiga skulder 719 853 431 272 358 410 361 224 310 299
Skulder och eget kapital 1 781 1 845 1 111 884 1 124 1 096 853 702 733 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 300 100 0 206 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 438 1 069 882 903 785 303 366 338 344 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 573 465 394 357 304 259 212 146 233 185
Utdelning till aktieägare 50 50 50 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 6 374 5 895 4 100 3 763 3 770 3 673 2 749 2 412 2 830 2 659
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 578 1 934 1 364 1 251 940 1 193 893 2 333 1 333 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 515 436 428 283 296 232 494 398 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 243 316 119 -199 114 249 97 148 17 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,79% 41,80% 9,04% -0,21% 5,06% 33,59% 14,83% -12,49% 6,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,62% 15,88% 10,71% -22,51% 10,14% 22,72% 11,37% 21,23% 2,32% 9,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,28% 5,05% 2,91% -5,30% 3,03% 6,96% 3,62% 6,39% 0,64% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,32% 48,91% 54,39% 51,12% 54,97% 47,97% 46,88% 45,48% 41,45% 39,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,44% 13,43% 15,52% 15,11% 19,18% 17,60% 16,24% 20,49% 15,87% 13,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,16% 46,04% 61,21% 64,03% 66,61% 61,01% 57,68% 60,35% 46,66% 52,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,32% 90,97% 117,87% 136,40% 134,36% 117,32% 91,41% 91,07% 96,13% 69,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...