Visa allt om Threshold AB
Visa allt om Threshold AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 078 2 840 845 1 618 1 283 1 226 1 143 1 019 1 160 1 450
Övrig omsättning - - - - - 2 4 5 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 275 1 045 158 434 72 -24 58 24 -123 152
Resultat efter finansnetto 32 713 992 -92 428 58 -38 38 4 -141 131
Årets resultat 32 572 522 -112 292 58 -38 38 4 -141 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 621 0 52 300 42 57 72 54 77 106
Omsättningstillgångar 1 274 2 084 332 878 358 298 363 340 411 570
Tillgångar 33 895 2 084 384 1 178 400 355 436 394 488 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 827 624 102 364 72 14 51 13 9 168
Obeskattade reserver 423 343 55 76 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 200 217 235 247 279 320
Kortfristiga skulder 646 1 117 227 738 128 125 149 133 200 188
Skulder och eget kapital 33 895 2 084 384 1 178 400 355 436 394 488 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 644 666 530 483 655 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 824 397 148 626 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 273 125 47 291 296 317 247 256 303 268
Utdelning till aktieägare 420 369 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 078 2 840 845 1 618 1 283 1 228 1 147 1 024 1 165 1 450
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 078 2 840 845 809 642 613 572 510 580 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 108 523 195 459 471 493 390 371 480 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 319 1 045 158 434 87 -9 63 47 -94 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 149,23% 236,09% -47,78% 26,11% 4,65% 7,26% 12,17% -12,16% -20,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 96,52% 50,14% 41,15% 36,84% 18,00% -6,76% 13,30% 6,35% -25,00% 22,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 462,21% 36,80% 18,70% 26,82% 5,61% -1,96% 5,07% 2,45% -10,52% 10,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,40% 61,02% 100,00% 91,41% 88,78% 88,91% 85,74% 88,13% 87,33% 81,93%
Rörelsekapital/omsättning 8,87% 34,05% 12,43% 8,65% 17,93% 14,11% 18,72% 20,31% 18,19% 26,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,82% 42,78% 37,73% 35,65% 18,00% 3,94% 11,70% 3,30% 1,84% 24,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,21% 186,57% 146,26% 118,97% 247,66% 209,60% 219,46% 217,29% 178,50% 278,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...