Visa allt om Eltjänst i Årjäng Aktiebolag
Visa allt om Eltjänst i Årjäng Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 15 190 14 879 22 203 12 290 11 984 11 484 9 408 10 787 11 621 9 254
Övrig omsättning 85 111 351 533 - 158 176 167 123 71
Rörelseresultat (EBIT) 461 247 746 -305 481 621 -79 248 910 661
Resultat efter finansnetto 451 231 718 -260 460 579 -111 199 870 628
Årets resultat 274 163 362 -17 226 350 -111 414 451 324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 033 826 841 864 998 1 074 1 099 1 290 1 282 1 348
Omsättningstillgångar 4 841 4 705 5 213 3 620 4 210 3 805 3 177 3 470 3 798 3 741
Tillgångar 5 875 5 531 6 054 4 483 5 208 4 879 4 276 4 760 5 080 5 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 998 2 874 2 861 2 649 2 816 2 710 2 480 2 758 2 644 2 493
Obeskattade reserver 199 199 199 0 258 128 0 0 393 165
Avsättningar (tkr) 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 343 371 399 578 780 532 518 546 708 679
Kortfristiga skulder 2 058 2 087 2 595 1 256 1 354 1 509 1 278 1 456 1 336 1 753
Skulder och eget kapital 5 875 5 531 6 054 4 483 5 208 4 879 4 276 4 760 5 080 5 090
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 834 783 1 140 760 745 730 729 623 732 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 273 3 043 4 619 2 416 2 275 1 774 1 543 1 859 1 920 1 647
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 351 1 250 1 848 1 132 1 027 943 931 1 054 1 017 890
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 120 120 168 300 300
Omsättning 15 275 14 990 22 554 12 823 11 984 11 642 9 584 10 954 11 744 9 325
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 9 8 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 381 1 488 2 018 1 366 1 498 1 436 1 176 1 199 1 291 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 518 708 484 502 436 401 402 410 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 476 262 768 -281 507 647 -52 283 939 706
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,09% -32,99% 80,66% 2,55% 4,35% 22,07% -12,78% -7,18% 25,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,85% 4,47% 12,37% -4,93% 9,24% 12,79% -0,89% 5,32% 17,95% 13,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% 1,66% 3,37% -1,80% 4,01% 5,43% -0,40% 2,35% 7,85% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,91% 46,24% 46,87% 38,70% 51,09% 43,62% 42,12% 44,41% 47,22% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 18,32% 17,60% 11,79% 19,24% 23,83% 19,99% 20,18% 18,67% 21,19% 21,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,67% 54,77% 49,68% 59,09% 57,72% 57,48% 58,00% 57,94% 57,62% 51,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,23% 146,00% 133,64% 141,24% 109,08% 133,27% 112,68% 120,88% 161,68% 141,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...