Visa allt om Töre Hus Aktiebolag
Visa allt om Töre Hus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 101 0 0 0 0 0 83 94 518 10 168
Övrig omsättning 21 100 54 3 - - - - 86 3 685
Rörelseresultat (EBIT) 115 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 952
Resultat efter finansnetto 115 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -134 804
Årets resultat 115 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -11 434
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 160 600 800
Omsättningstillgångar 280 161 396 364 408 465 608 637 1 726 2 740
Tillgångar 280 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 151 92 332 336 362 472 646 1 901 1 912
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 117 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 10 305 33 73 103 136 151 308 1 427
Skulder och eget kapital 280 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 28 35 127 748
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 14 0 0 0 24 1 381
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 3 4 1 28 637
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
Omsättning 122 100 54 3 0 0 83 94 604 13 853
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 83 - 518 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 16 35 36 - 167 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 1 024
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -11,70% -81,85% -94,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,07% - - - - - -28,45% - -5,46% 27,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 113,86% - - - - - -208,43% - -24,52% 9,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - 73,49% - 56,95% 45,53%
Rörelsekapital/omsättning 262,38% - - - - - 568,67% 517,02% 273,75% 12,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,00% 93,79% 23,23% 91,21% 82,35% 77,85% 77,63% 81,05% 85,35% 58,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 866,67% 1 610,00% 129,84% 1 103,03% 558,90% 451,46% 419,12% 388,08% 548,38% 175,96%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...