Visa allt om Restaurant Entré Aktiebolag
Visa allt om Restaurant Entré Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 999 20 624 19 040 18 690 17 326 16 751 17 421 19 248 19 970 18 864
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -729 243 8 -1 373 -2 932 -379 -1 058 -238 162 -316
Resultat efter finansnetto -772 147 -132 -1 598 -3 127 -450 -1 133 -279 174 -287
Årets resultat -14 -20 -45 -1 249 -2 607 -255 -479 235 557 317
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 989 1 153 1 407 1 828 1 943 698 728 1 239 2 080 2 671
Omsättningstillgångar 3 854 4 786 3 695 4 504 6 847 4 597 4 807 3 603 3 458 3 654
Tillgångar 4 843 5 939 5 102 6 333 8 789 5 295 5 535 4 842 5 538 6 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 879 899 944 928 942 940 940 941 940
Obeskattade reserver 450 450 572 596 491 87 198 687 1 301 1 912
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 528 4 609 3 631 4 793 7 370 4 266 4 397 3 215 3 296 3 473
Skulder och eget kapital 4 843 5 939 5 102 6 333 8 789 5 295 5 535 4 842 5 538 6 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 600 597 - 0 520 499 494 543 513 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 885 3 715 4 014 4 607 3 638 3 293 3 365 3 822 3 994 3 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 636 1 630 1 550 1 593 1 611 1 531 5 414 1 687 1 793 1 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 999 20 624 19 040 18 690 17 326 16 751 17 421 19 248 19 970 18 864
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 13 13 13 13 14 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 187 1 473 1 465 1 438 1 333 1 289 1 244 1 283 1 331 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 459 474 519 458 447 442 409 425 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -284 685 440 -980 -2 595 -64 -196 706 1 102 739
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,88% 8,32% 1,87% 7,87% 3,43% -3,85% -9,49% -3,62% 5,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,99% 4,19% 0,47% -21,46% -33,31% -7,04% -18,97% -4,46% 3,67% -4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,82% 1,21% 0,13% -7,27% -16,90% -2,23% -6,03% -1,12% 1,02% -1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,62% 93,85% 94,35% 92,87% 91,83% 92,19% 91,52% 91,24% 91,45% 90,68%
Rörelsekapital/omsättning 1,72% 0,86% 0,34% -1,55% -3,02% 1,98% 2,35% 2,02% 0,81% 0,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,11% 20,71% 26,37% 21,84% 14,68% 19,00% 19,62% 29,63% 33,91% 36,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,11% 102,60% 99,15% 91,97% 91,60% 105,25% 107,07% 108,90% 102,00% 102,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...