Visa allt om Generera Datautveckling i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Generera Datautveckling i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 184 2 599 2 339 2 309 2 362 2 152 1 849 2 364 2 507 2 233
Övrig omsättning - 56 1 - 1 6 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 571 216 69 23 35 14 88 10 7 153
Resultat efter finansnetto 571 218 72 31 45 16 92 54 41 162
Årets resultat 444 299 64 42 46 28 106 57 75 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 7 13 22 16 32 40 40
Omsättningstillgångar 1 154 1 710 1 459 1 658 1 649 1 616 1 536 2 044 2 263 2 202
Tillgångar 1 154 1 710 1 463 1 665 1 662 1 638 1 552 2 076 2 303 2 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 699 399 485 593 696 818 862 955 1 030
Obeskattade reserver 0 0 166 177 207 226 250 304 333 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 462 1 011 897 1 003 862 715 483 909 1 014 812
Skulder och eget kapital 1 154 1 710 1 463 1 665 1 662 1 638 1 552 2 076 2 303 2 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 807 1 672 1 649 1 483 1 316 1 019 1 406 1 487 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 435 375 464 588 580 523 654 658 590
Utdelning till aktieägare 200 40 0 150 150 150 150 150 150 150
Omsättning 2 184 2 655 2 340 2 309 2 363 2 158 1 851 2 364 2 507 2 233
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 184 866 780 770 787 717 616 788 836 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 759 697 716 703 644 522 699 722 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 571 220 72 29 44 26 104 29 24 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,97% 11,12% 1,30% -2,24% 9,76% 16,39% -21,79% -5,70% 12,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,48% 12,69% 4,99% 1,86% 2,71% 0,98% 5,99% 2,60% 1,74% 7,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,14% 8,35% 3,12% 1,34% 1,91% 0,74% 5,03% 2,28% 1,60% 7,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,07% 98,00% 97,12% 97,53% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 31,68% 26,89% 24,03% 28,37% 33,32% 41,87% 56,95% 48,01% 49,82% 62,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,05% 40,88% 36,12% 36,96% 44,86% 52,66% 64,58% 52,07% 51,88% 58,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 249,78% 169,14% 162,65% 165,30% 191,30% 226,01% 318,01% 224,86% 223,18% 271,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...