Visa allt om Ettans Event- & Mediabolag AB
Visa allt om Ettans Event- & Mediabolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 3 218 3 845 5 559 11 062 9 217 10 333 7 180 8 281 8 186 3 217
Övrig omsättning 66 103 135 81 96 139 112 58 28 12
Rörelseresultat (EBIT) -922 -1 396 -432 497 122 185 -538 -275 660 395
Resultat efter finansnetto -976 -1 395 -431 499 118 191 -529 -222 783 2 144
Årets resultat -976 -1 395 -431 415 123 191 -529 -222 582 2 101
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 064 1 305 1 261 1 205 1 293 1 406 1 295 1 139 2 186 1 187
Omsättningstillgångar 1 902 834 2 511 3 009 2 996 2 508 2 410 4 046 2 775 2 784
Tillgångar 2 965 2 139 3 772 4 214 4 289 3 914 3 705 5 185 4 961 3 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 1 509 2 905 3 336 2 921 2 797 2 606 3 255 3 477 2 895
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 111 94 90 90 127 109 140 58 55 0
Kortfristiga skulder 1 071 536 778 788 1 241 1 007 959 1 872 1 429 1 076
Skulder och eget kapital 2 965 2 139 3 772 4 214 4 289 3 914 3 705 5 185 4 961 3 971
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 342 340 360 375 401 433 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 516 1 688 1 479 2 714 2 724 3 249 2 448 2 961 2 875 1 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 669 593 970 966 1 060 1 093 1 318 1 152 442
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 3 284 3 948 5 694 11 143 9 313 10 472 7 292 8 339 8 214 3 229
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 10 10 9 9 13 13 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 961 1 390 1 106 922 1 148 798 637 630 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 622 563 431 435 552 456 373 357 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -879 -1 319 -367 587 240 363 -481 -218 706 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,31% -30,83% -49,75% 20,02% -10,80% 43,91% -13,30% 1,16% 154,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,96% -65,17% -11,40% 11,87% 2,96% 5,03% -13,98% -3,84% 15,78% 54,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,53% -36,25% -7,74% 4,52% 1,38% 1,91% -7,21% -2,40% 9,57% 66,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,12% 75,03% 59,49% 68,02% 67,78% 77,43% 71,14% 75,51% 84,00% 80,51%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 7,75% 31,17% 20,08% 19,04% 14,53% 20,21% 26,25% 16,44% 53,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,41% 70,55% 77,01% 79,16% 68,10% 71,46% 70,34% 62,78% 70,09% 72,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,59% 155,60% 322,75% 381,85% 241,42% 249,06% 251,30% 216,13% 194,19% 258,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...