Visa allt om Gästriklands Video AB
Visa allt om Gästriklands Video AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 333 4 028 3 961 4 462 4 435 5 014 5 605 4 897 3 861 3 943
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 125 90 206 140 107 122 129 119 -734
Resultat efter finansnetto -56 120 19 163 97 46 52 55 11 -855
Årets resultat -56 111 19 163 97 46 52 55 11 -850
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 55 60 65 72 78 237 395 550 748
Omsättningstillgångar 606 630 672 747 806 852 890 723 659 610
Tillgångar 656 685 732 812 878 930 1 126 1 118 1 209 1 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 173 62 43 -120 -217 -263 -315 -369 -780
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 23 45 123 289 462 342 265 367 526
Kortfristiga skulder 504 488 625 646 709 685 1 047 1 168 1 213 1 613
Skulder och eget kapital 656 685 732 812 878 930 1 126 1 118 1 209 1 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 275 150 230 220 251 150 146 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 572 617 279 556 625 770 756 413 377 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 203 187 200 226 265 261 196 220 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 333 4 028 3 961 4 462 4 435 5 014 5 605 4 897 3 861 3 943
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 5 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 167 2 014 1 320 892 1 109 1 254 1 401 1 224 965 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 413 252 182 274 319 321 193 189 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 130 95 212 146 266 281 291 292 -530
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,57% 1,69% -11,23% 0,61% -11,55% -10,54% 14,46% 26,83% -2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,16% 19,12% 5,46% 25,37% 15,95% 11,51% 10,83% 11,54% 13,98% -54,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,08% 3,25% 1,01% 4,62% 3,16% 2,13% 2,18% 2,63% 4,38% -18,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,76% 46,10% 46,23% 50,07% 50,33% 50,62% 47,21% 43,33% 46,46% 37,81%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% 3,53% 1,19% 2,26% 2,19% 3,33% -2,80% -9,09% -14,35% -25,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,84% 25,26% 8,47% 5,30% -13,67% -23,33% -23,36% -28,18% -30,52% -57,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,60% 19,88% 19,20% 28,48% 35,54% 35,77% 29,51% 10,53% 16,82% 13,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...