Visa allt om Hage mfl AB
Visa allt om Hage mfl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 537 2 260 1 710 762 1 125 1 880 3 909 4 761 5 031 3 851
Övrig omsättning - - - 14 - - 4 23 171 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -3 136 -104 -164 -63 154 120 197 416
Resultat efter finansnetto 10 6 136 -198 -157 -63 155 69 199 387
Årets resultat -3 -2 99 -109 -11 -29 64 1 99 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 81 31 31 178 196 271 314 288 102
Omsättningstillgångar 53 247 576 63 156 323 1 170 1 210 717 1 171
Tillgångar 188 328 606 93 334 519 1 441 1 523 1 005 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 78 80 79 89 100 230 292 391 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 90 241 274 231 202 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 249 526 13 155 178 937 1 002 413 724
Skulder och eget kapital 188 328 606 93 334 519 1 441 1 523 1 005 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 126 146 180 346 455 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 10 30 30 -
Löner till övriga anställda 259 201 232 74 3 14 28 275 179 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 95 87 100 67 99 106 135 306 281 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 125 100 100
Omsättning 1 537 2 260 1 710 776 1 125 1 880 3 913 4 784 5 202 3 851
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 537 2 260 1 710 762 1 125 1 880 3 909 2 381 2 516 3 851
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 330 367 162 273 274 390 497 488 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 9 136 -96 -147 -46 171 149 224 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,99% 32,16% 124,41% -32,27% -40,16% -51,91% -17,90% -5,37% 30,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,23% 2,44% 22,44% -111,83% -47,01% -12,14% 10,76% 8,08% 19,80% 30,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 0,35% 7,95% -13,65% -13,96% -3,35% 3,97% 2,58% 3,96% 10,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,78%
Rörelsekapital/omsättning -3,90% -0,09% 2,92% 6,56% 0,09% 7,71% 5,96% 4,37% 6,04% 11,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,89% 23,78% 13,20% 84,95% 46,51% 53,49% 29,97% 30,09% 53,38% 39,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,90% 99,20% 109,51% 484,62% 100,65% 181,46% 124,87% 120,76% 173,61% 161,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...