Visa allt om Hydropulsor AB (publ)
Visa allt om Hydropulsor AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 1 842 1 451 671 2 329 1 909 3 892 6 527 6 965
Övrig omsättning - - 4 150 13 566 122 104 568 1 683 2 120 1 167
Rörelseresultat (EBIT) -1 386 -457 3 589 12 245 -9 959 -5 011 -6 202 -8 844 -6 867 -19 507
Resultat efter finansnetto 14 686 58 -111 -32 698 -10 548 -5 840 -9 053 -13 997 -7 370 -26 247
Årets resultat 14 686 58 -111 -32 698 6 964 -5 840 -9 053 -13 997 -7 370 -26 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 215 8 968 44 303 43 194 20 570 13 429 3 990 7 261 13 494 14 817
Omsättningstillgångar 43 74 18 427 18 965 6 364 6 085 7 328 6 193 9 453 11 001
Tillgångar 9 258 9 042 62 730 62 159 26 934 19 514 11 318 13 454 22 947 25 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 702 644 755 22 761 -3 423 -2 453 -2 400 9 612 15 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 089 7 890 60 911 51 343 0 1 038 10 725 12 568 7 619 1 500
Kortfristiga skulder 1 635 450 1 175 10 061 4 173 21 899 3 046 3 286 5 716 9 024
Skulder och eget kapital 9 258 9 042 62 730 62 159 26 934 19 514 11 318 13 454 22 947 25 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 50 575 936
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 1 027 920 265 1 696 2 169 2 278 2 621 6 936
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 432 322 1 169 899 823 821 1 165 3 639
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 992 15 017 793 2 433 2 477 5 575 8 647 8 132
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 3 3 5 4 4 5 7 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 614 484 134 582 477 778 932 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 487 417 432 664 755 645 713 811
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 386 -457 3 589 12 245 -9 176 -3 659 -4 146 -6 006 -3 642 -16 992
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 26,95% 116,24% -71,19% 22,00% -50,95% -40,37% -6,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 0,14% -49,43% -36,93% -26,20% -72,48% -98,26% -29,67% -98,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4,83% -2 117,57% -1 482,27% -219,54% -429,70% -339,67% -104,32% -363,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 94,30% 92,35% 6,56% 84,84% 49,50% 51,41% 68,94% 21,31%
Rörelsekapital/omsättning - - 936,59% 613,65% 326,53% -679,00% 224,31% 74,69% 57,25% 28,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,77% 7,76% 1,03% 1,21% 84,51% -17,54% -21,67% -17,84% 41,89% 59,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,63% 16,44% 1 568,26% 188,50% 152,50% 10,32% 103,38% 69,96% 76,64% 37,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...