Visa allt om J-E.W Fastigheter AB
Visa allt om J-E.W Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 729 1 460 1 761 1 660 1 480 3 585 2 776 2 773 2 778
Övrig omsättning - - - 1 943 - - - 2 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -714 -139 -1 601 -223 -1 573 -1 341 537 -7 -82 -68
Resultat efter finansnetto -715 -120 -1 599 -218 -1 575 -1 338 407 -325 -404 -363
Årets resultat -715 -120 -1 599 -218 -1 575 -1 343 407 -325 -278 -322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 335 8 994 9 691 10 071 9 550 5 604 5 558 9 991 9 712 10 470
Omsättningstillgångar 1 012 234 1 076 840 674 541 827 666 533 1 096
Tillgångar 9 347 9 228 10 766 10 911 10 224 6 144 6 385 10 657 10 245 11 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 385 505 505 527 583 581 173 498 452
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 953 8 795 9 685 9 808 8 998 4 998 4 702 9 321 8 440 9 612
Kortfristiga skulder 124 47 576 598 699 563 1 102 1 163 1 307 1 502
Skulder och eget kapital 9 347 9 228 10 766 10 911 10 224 6 144 6 385 10 657 10 245 11 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 346 318 364 314 324 338 318 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 314 324 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 450 318 364 327 328 354 579 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 385 374 397 365 353 305 297 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 729 1 460 3 704 1 660 1 480 3 585 2 778 2 790 2 778
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 730 881 830 740 1 793 1 388 924 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 548 482 616 483 518 493 409 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -194 451 -1 037 308 -969 -805 1 001 771 668 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -50,07% -17,09% 6,08% 12,16% -58,72% 29,14% 0,11% -0,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1,30% -14,80% -1,97% -15,39% -21,78% 8,43% -0,07% -0,77% -0,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -16,46% -109,11% -12,21% -94,76% -90,41% 15,01% -0,25% -2,85% -2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 93,49% 87,28% 82,41% 91,01% 93,56% 95,93% 98,99% 99,68%
Rörelsekapital/omsättning - 25,65% 34,25% 13,74% -1,51% -1,49% -7,67% -17,90% -27,91% -14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,89% 4,17% 4,69% 4,63% 5,15% 9,49% 9,10% 1,62% 4,86% 3,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 806,45% 472,34% 184,72% 138,46% 78,54% 93,96% 67,42% 50,04% 40,78% 72,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...