Visa allt om Konferensbolaget Örestad AB
Visa allt om Konferensbolaget Örestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 289 5 528 9 094 9 208 6 120 6 798 8 329 12 707 13 030 12 686
Övrig omsättning 19 2 13 33 30 - - 32 - 64
Rörelseresultat (EBIT) -107 67 446 365 -108 100 -245 151 109 -31
Resultat efter finansnetto -145 55 453 363 -111 118 -244 157 95 -43
Årets resultat -6 31 263 291 -111 118 -244 112 76 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 300 1 300 800 0 0 0 33 169 239 307
Omsättningstillgångar 450 656 319 1 080 718 812 1 275 2 064 1 484 1 115
Tillgångar 1 750 1 957 1 119 1 080 718 812 1 308 2 233 1 723 1 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 763 769 738 475 184 296 178 662 642 617
Obeskattade reserver 27 167 154 40 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 959 1 020 227 495 464 517 1 130 1 571 1 081 805
Skulder och eget kapital 1 750 1 957 1 119 1 080 718 812 1 308 2 233 1 723 1 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 132 224 292 479 560 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 140 74 244 276 0 0 0 33 119 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 44 46 121 131 86 114 155 271 295 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 542 92 50
Omsättning 5 308 5 530 9 107 9 241 6 150 6 798 8 329 12 739 13 030 12 750
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 289 5 528 9 094 9 208 6 120 6 798 4 165 4 236 4 343 4 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 139 381 421 229 345 229 263 330 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 67 451 365 -108 133 -205 222 183 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,32% -39,21% -1,24% 50,46% -9,97% -18,38% -34,45% -2,48% 2,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,11% 3,42% 40,57% 33,98% -14,90% 16,50% -18,58% 7,03% 6,33% 2,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,02% 1,21% 4,99% 3,99% -1,75% 1,97% -2,92% 1,24% 0,84% 0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7,42% 15,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,62% -6,58% 1,01% 6,35% 4,15% 4,34% 1,74% 3,88% 3,09% 2,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,80% 45,95% 76,69% 46,71% 25,63% 36,45% 13,61% 29,65% 37,26% 43,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,92% 64,31% 140,53% 218,18% 154,74% 157,06% 112,83% 131,38% 137,28% 138,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...