Visa allt om N. Höök's Byggservice i Hällefors Aktiebolag
Visa allt om N. Höök's Byggservice i Hällefors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 526 14 138 11 907 13 365 11 831 9 833 8 892 13 345 10 532 9 657
Övrig omsättning 56 178 202 51 165 64 391 245 291 36
Rörelseresultat (EBIT) -167 196 -32 -403 626 166 -371 24 323 -116
Resultat efter finansnetto -283 216 -219 -435 539 135 -604 20 519 -82
Årets resultat -283 216 -219 -435 499 135 -604 66 306 325
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 848 2 645 2 650 2 626 2 639 2 670 2 919 2 842 2 838 2 717
Omsättningstillgångar 5 864 4 900 4 332 4 813 4 189 3 254 2 849 3 478 3 550 3 266
Tillgångar 7 712 7 545 6 982 7 440 6 828 5 924 5 768 6 320 6 388 5 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 320 3 603 3 434 3 653 4 088 3 588 3 654 4 258 4 192 3 885
Obeskattade reserver 22 0 0 0 0 0 0 0 82 0
Avsättningar (tkr) 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 788 551 1 036 610 211 224 275 120 201 237
Kortfristiga skulder 3 582 3 369 2 512 3 177 2 530 2 112 1 840 1 942 1 912 1 861
Skulder och eget kapital 7 712 7 545 6 982 7 440 6 828 5 924 5 768 6 320 6 388 5 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 216 335 329 320 307 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 399 4 654 4 739 4 630 4 139 3 360 3 639 3 450 3 366 3 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 841 1 390 1 499 1 492 1 445 1 239 1 301 1 327 1 425 1 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 582 14 316 12 109 13 416 11 996 9 897 9 283 13 590 10 823 9 693
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 15 15 14 13 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 854 943 794 891 845 756 684 1 027 810 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 419 430 423 428 388 413 399 401 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 419 169 -239 777 317 -229 177 483 70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,74% 18,74% -10,91% 12,97% 20,32% 10,58% -33,37% 26,71% 9,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,24% 3,39% -2,56% -5,50% 8,83% 2,62% -10,14% 0,60% 8,38% -1,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,72% 1,81% -1,50% -3,06% 5,10% 1,58% -6,58% 0,28% 5,08% -0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,52% 61,30% 69,52% 57,84% 67,74% 66,61% 67,48% 47,95% 62,97% 59,15%
Rörelsekapital/omsättning 15,71% 10,83% 15,29% 12,24% 14,02% 11,61% 11,35% 11,51% 15,55% 14,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,27% 47,75% 49,18% 49,10% 59,87% 60,57% 63,35% 67,37% 66,55% 64,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,34% 136,39% 160,11% 143,22% 152,57% 143,37% 140,82% 160,09% 170,97% 159,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...