Visa allt om LogiTec Materialhantering Aktiebolag
Visa allt om LogiTec Materialhantering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 676 3 720 3 552 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 403 619 486 1 178 1 774 681 -26 57 0 -72
Resultat efter finansnetto 1 472 680 367 1 278 1 843 728 304 -240 7 28
Årets resultat 1 145 529 245 704 1 020 407 306 -263 17 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 215 215 216 222 24 44 60 61 56
Omsättningstillgångar 5 647 4 666 4 184 4 361 4 351 2 816 1 285 1 843 2 482 1 455
Tillgångar 5 862 4 882 4 399 4 577 4 572 2 840 1 329 1 903 2 543 1 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 165 3 170 2 791 2 731 2 477 1 584 1 297 1 051 1 404 1 467
Obeskattade reserver 958 958 958 958 638 179 0 3 0 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 739 754 650 888 1 457 1 077 31 850 1 139 16
Skulder och eget kapital 5 862 4 882 4 399 4 577 4 572 2 840 1 329 1 903 2 543 1 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 212 0 0 266 169 216 212 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 263 0 82 146 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 32 28 9 61 114 71 87 79 76
Utdelning till aktieägare 170 150 150 185 450 127 120 60 90 0
Omsättning 4 676 3 720 3 562 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 676 3 720 3 552 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 331 327 286 129 260 444 276 342 325 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 403 619 487 1 183 1 791 701 -4 78 55 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,70% 4,73% 4,23% -44,35% 34,56% 499,60% -72,63% -6,41% 98,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,09% 14,03% 12,37% 27,97% 40,33% 26,83% 22,87% 3,73% 2,16% 1,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,46% 18,41% 15,32% 37,56% 30,11% 16,74% 40,05% 2,56% 1,86% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,46% 34,19% 30,55% 48,27% 39,03% 36,23% 63,50% 26,11% 33,82% 32,01%
Rörelsekapital/omsättning 104,96% 105,16% 99,49% 101,91% 47,26% 38,21% 165,22% 35,81% 45,33% 96,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,80% 80,24% 80,43% 75,09% 64,46% 60,42% 97,59% 55,34% 55,21% 98,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 764,14% 618,83% 634,46% 479,84% 298,63% 261,47% 3 722,58% 210,12% 209,92% 7 212,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...