Visa allt om Tandläkare Jerker Sundkvist AB
Visa allt om Tandläkare Jerker Sundkvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 572 5 541 5 272 5 188 5 379 5 271 5 115 4 755 3 999 4 169
Övrig omsättning - - - - 33 79 127 177 31 39
Rörelseresultat (EBIT) 940 964 530 98 473 498 663 703 286 614
Resultat efter finansnetto 926 1 237 735 267 231 143 522 1 414 295 629
Årets resultat 1 581 788 477 212 9 74 118 1 063 205 382
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 624 1 617 1 655 1 387 1 221 1 879 958 638 914 290
Omsättningstillgångar 2 788 3 131 2 244 1 820 2 125 1 552 2 967 2 650 1 334 1 844
Tillgångar 4 412 4 748 3 899 3 207 3 347 3 431 3 925 3 289 2 248 2 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 581 2 000 1 212 734 923 1 313 1 640 1 922 1 109 1 103
Obeskattade reserver 38 1 157 958 846 892 875 1 062 830 640 642
Avsättningar (tkr) 1 174 1 174 1 093 870 646 422 180 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 620 417 636 757 886 820 1 044 537 499 388
Skulder och eget kapital 4 412 4 748 3 899 3 207 3 347 3 431 3 925 3 289 2 248 2 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 486 408 486 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 698 1 699 1 652 1 568 1 490 1 506 998 951 780 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 781 800 1 101 986 1 110 964 795 721 697 663
Utdelning till aktieägare 1 800 1 000 0 0 400 400 400 400 250 200
Omsättning 5 572 5 541 5 272 5 188 5 412 5 350 5 242 4 932 4 030 4 208
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 929 1 108 1 054 1 038 1 076 1 054 1 023 951 1 000 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 505 551 540 520 523 484 436 517 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 005 1 038 654 202 760 849 951 979 600 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% 5,10% 1,62% -3,55% 2,05% 3,05% 7,57% 18,90% -4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% 26,28% 19,39% 10,29% 15,51% 25,59% 17,32% 43,45% 13,26% 37,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,87% 22,52% 14,34% 6,36% 9,65% 16,66% 13,29% 30,05% 7,45% 18,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,95% 83,49% 81,11% 80,09% 80,78% 82,58% 79,04% 78,13% 84,00% 80,36%
Rörelsekapital/omsättning 38,91% 48,98% 30,50% 20,49% 23,03% 13,89% 37,60% 44,44% 20,88% 34,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,17% 61,13% 50,25% 42,33% 47,22% 57,06% 61,72% 76,61% 69,83% 73,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 449,68% 750,84% 352,83% 240,42% 239,84% 189,27% 283,05% 489,76% 266,93% 472,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...