Visa allt om TASBO El & Fastighets AB
Visa allt om TASBO El & Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 375 105 1 803 2 759 3 201 3 398 6 624 10 537 6 035 6 750
Övrig omsättning - - 672 254 248 241 145 226 147 139
Rörelseresultat (EBIT) 20 -194 -279 -34 33 -444 -35 570 432 387
Resultat efter finansnetto 18 -194 -83 -91 -13 -470 -63 464 366 293
Årets resultat 18 -194 -83 -91 -13 -246 1 243 192 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 090 1 127 1 157 1 188 1 192 1 271 1 297
Omsättningstillgångar 161 145 409 816 831 969 1 614 2 201 1 529 1 432
Tillgångar 161 145 409 1 906 1 958 2 125 2 802 3 393 2 800 2 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -73 -91 -16 67 158 171 417 665 498 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 224 297 183 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 156 1 088 1 142 1 030 1 101 1 088 1 084
Kortfristiga skulder 234 235 426 683 711 812 1 131 1 329 1 032 1 251
Skulder och eget kapital 161 145 409 1 906 1 958 2 125 2 802 3 393 2 800 2 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 230 128 290 145 95 203 224 282 199 141
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 123 25 115 415 662 761 256 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 87 301 160 178 310 353 421 144 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 250 75 0
Omsättning 375 105 2 475 3 013 3 449 3 639 6 769 10 763 6 182 6 889
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 375 105 902 1 380 1 601 1 133 1 656 2 634 2 012 2 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 217 330 166 201 316 260 330 201 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 -194 -267 -7 63 -412 0 634 476 427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 257,14% -94,18% -34,65% -13,81% -5,80% -48,70% -37,14% 74,60% -10,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,42% -133,79% -17,85% -1,78% 1,94% -20,89% -1,25% 16,89% 15,43% 14,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,33% -184,76% -4,05% -1,23% 1,19% -13,07% -0,53% 5,44% 7,16% 5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 72,38% 6,16% 20,33% 22,02% 24,78% 24,12% 26,66% 25,15% 24,67%
Rörelsekapital/omsättning -19,47% -85,71% -0,94% 4,82% 3,75% 4,62% 7,29% 8,28% 8,24% 2,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -45,34% -62,76% -3,91% 3,52% 8,07% 8,05% 20,77% 25,90% 22,49% 13,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,04% 28,09% 74,41% 38,21% 40,08% 50,62% 100,00% 58,77% 19,57% 21,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...