Visa allt om Simon Edström Malmö Aktiebolag
Visa allt om Simon Edström Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 15 652 22 541 23 141 22 802 20 611 25 790 30 523 23 750
Övrig omsättning 96 172 664 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 95 1 711 1 310 1 227 622 247 2 309 2 781 937
Resultat efter finansnetto 46 128 17 693 1 447 1 186 522 135 2 119 2 491 638
Årets resultat 20 96 19 267 1 160 1 121 702 311 1 196 1 266 329
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 750 5 500 5 720 8 687 8 734 8 915 9 129 9 309 9 610 9 407
Omsättningstillgångar 16 616 15 296 17 482 3 866 3 699 4 277 4 548 2 990 4 228 4 023
Tillgångar 19 366 20 796 23 203 12 553 12 433 13 192 13 678 12 299 13 838 13 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 771 16 019 19 980 1 913 1 954 2 033 1 331 2 220 2 225 1 859
Obeskattade reserver 0 0 0 2 669 2 560 2 743 2 819 2 875 2 442 1 727
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 450 1 150
Kortfristiga skulder 3 594 4 777 3 222 7 971 7 920 8 417 9 528 7 204 8 722 8 695
Skulder och eget kapital 19 366 20 796 23 203 12 553 12 433 13 192 13 678 12 299 13 838 13 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 585 574 816 1 067 992 1 026 1 037 946
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 2 051 2 835 2 853 2 616 2 565 2 879 2 960 2 514
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 979 1 579 1 338 1 352 1 590 1 772 1 795 1 438
Utdelning till aktieägare 265 267 4 058 1 200 1 200 1 200 0 1 200 1 200 900
Omsättning 96 172 16 316 22 541 23 141 22 802 20 611 25 790 30 523 23 750
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 10 10 9 9 11 12 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 565 2 254 2 571 2 534 1 874 2 149 2 035 1 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 368 490 555 579 475 475 404 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 95 1 805 1 506 1 426 939 565 2 610 3 132 1 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -30,56% -2,59% 1,49% 10,63% -20,08% -15,51% 28,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 76,79% 12,47% 10,49% 4,99% 2,07% 19,04% 20,27% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 113,83% 6,94% 5,64% 2,89% 1,37% 9,08% 9,19% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 91,11% -18,21% -18,24% -18,16% -24,16% -16,34% -14,72% -19,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,44% 77,03% 86,11% 30,91% 30,89% 30,74% 24,92% 34,88% 28,78% 23,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 462,33% 320,20% 542,58% 48,50% 46,70% 50,81% 47,73% 41,50% 48,48% 46,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...