Visa allt om S.O.F.O. Förvaltning AB
Visa allt om S.O.F.O. Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 502 364 392 480 0 59 178 724 539 373
Övrig omsättning 14 2 15 103 4 7 14 25 - 3
Rörelseresultat (EBIT) -270 -404 -424 -347 -588 -495 -429 152 -24 -132
Resultat efter finansnetto -230 -240 -312 -320 -636 -354 -389 -7 -52 128
Årets resultat -230 -240 -312 -320 39 -124 190 -7 -52 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 570 4 392 4 415 4 629 4 602 4 641 4 424 4 400 4 313 4 302
Omsättningstillgångar 1 574 1 956 2 647 1 823 1 719 1 953 1 696 1 191 1 339 1 305
Tillgångar 7 144 6 348 7 062 6 452 6 321 6 594 6 120 5 591 5 652 5 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 815 4 045 4 284 1 318 1 308 1 368 1 756 1 657 4 665 4 957
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 291 2 272 2 712 3 171 3 604 3 606 3 878 3 851 838 535
Kortfristiga skulder 38 31 66 1 962 1 409 1 619 487 83 150 115
Skulder och eget kapital 7 144 6 348 7 062 6 452 6 321 6 594 6 120 5 591 5 652 5 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 216 360 180 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 28 39 80 156 126 100 132 111 104 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 170 100 263 92 0 240
Omsättning 516 366 407 583 4 66 192 749 539 376
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 502 364 392 480 - 59 178 724 539 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 276 284 327 536 276 305 312 316 305 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -252 -381 -401 -274 -509 -424 -408 173 -6 -83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,91% -7,14% -18,33% - -100,00% -66,85% -75,41% 34,32% 44,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,22% -3,76% -4,29% -4,79% - -5,22% -5,64% 3,17% 0,18% 2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -45,82% -65,66% -77,30% -64,38% - -583,05% -193,82% 24,45% 1,86% 41,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 305,98% 528,85% 658,42% -28,96% - 566,10% 679,21% 153,04% 220,59% 319,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,40% 63,72% 60,66% 20,43% 20,69% 20,75% 28,69% 29,64% 82,54% 88,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 142,11% 6 309,68% 4 010,61% 92,92% 122,00% 120,63% 348,25% 1 434,94% 892,67% 1 134,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...