Visa allt om ISSIAC Aktiebolag
Visa allt om ISSIAC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 082 4 691 6 669 8 112 8 162 7 412 7 051 7 068 5 926 3 874
Övrig omsättning 1 397 1 247 1 365 1 271 755 506 513 420 838 260
Rörelseresultat (EBIT) 15 -202 471 301 -132 847 1 018 1 366 1 096 775
Resultat efter finansnetto -148 -443 451 276 -622 378 493 2 080 552 450
Årets resultat -160 -99 391 558 15 276 356 1 305 3 324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 378 13 802 14 282 15 694 15 793 14 519 14 991 15 593 8 918 11 087
Omsättningstillgångar 2 648 1 756 2 107 1 888 1 716 1 789 1 573 1 854 3 776 576
Tillgångar 15 026 15 558 16 389 17 583 17 509 16 308 16 564 17 447 12 694 11 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 936 4 096 4 195 3 805 3 246 3 232 2 956 2 600 1 294 1 291
Obeskattade reserver 0 0 350 350 650 1 300 1 300 1 300 535 0
Avsättningar (tkr) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 168 9 962 10 225 11 050 11 180 10 090 10 574 12 040 9 024 9 085
Kortfristiga skulder 1 787 1 500 1 618 2 378 2 433 1 687 1 735 1 507 1 840 1 287
Skulder och eget kapital 15 026 15 558 16 389 17 583 17 509 16 308 16 564 17 447 12 694 11 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 300 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 677 1 343 1 873 2 517 2 608 2 096 1 858 1 375 1 481 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 708 481 644 904 959 598 516 467 571 226
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 479 5 938 8 034 9 383 8 917 7 918 7 564 7 488 6 764 4 134
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 7 11 11 9 8 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 938 953 737 742 824 881 1 178 988 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 376 361 317 359 300 292 312 383 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 511 1 324 2 034 1 742 1 449 2 207 2 362 2 470 1 766 1 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,34% -29,66% -17,79% -0,61% 10,12% 5,12% -0,24% 19,27% 52,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,10% -1,29% 4,48% 4,86% -0,42% 5,60% 6,29% 15,61% 8,74% 6,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,30% -4,26% 11,01% 10,53% -0,91% 12,32% 14,78% 38,54% 18,71% 20,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,49% 58,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,87% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 5,46% 7,33% -6,04% -8,78% 1,38% -2,30% 4,91% 32,67% -18,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,19% 26,33% 27,26% 23,11% 21,28% 25,69% 23,63% 20,27% 13,23% 11,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,18% 117,07% 130,22% 79,39% 70,53% 106,05% 90,66% 123,03% 205,22% 44,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...