Visa allt om Benedictsson & Hertz Aktiebolag
Visa allt om Benedictsson & Hertz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 801 4 093 4 284 4 667 4 225 4 461 4 355 4 424 3 740 3 625
Övrig omsättning 23 7 15 2 11 6 10 40 20 16
Rörelseresultat (EBIT) 10 93 230 506 65 157 209 347 71 314
Resultat efter finansnetto 11 101 241 524 84 156 210 348 64 306
Årets resultat 39 107 156 297 44 84 115 186 41 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 7 20 37 42 59 86 47
Omsättningstillgångar 2 285 2 242 2 111 1 937 1 503 1 477 1 723 1 375 1 207 1 129
Tillgångar 2 285 2 244 2 116 1 945 1 523 1 514 1 765 1 434 1 293 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 992 985 929 632 688 904 789 603 562
Obeskattade reserver 315 355 395 355 236 216 176 125 39 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 897 736 661 655 610 685 520 651 579
Skulder och eget kapital 2 285 2 244 2 116 1 945 1 523 1 514 1 765 1 434 1 293 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 5 - 360 400 300 340 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 296 1 352 1 373 1 350 1 409 1 043 963 962 792 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 496 488 475 472 474 468 427 432 405 307
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 100 100 300 0 0 0
Omsättning 3 824 4 100 4 299 4 669 4 236 4 467 4 365 4 464 3 760 3 641
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 760 819 857 - 845 892 871 885 748 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 374 378 - 377 383 373 337 319 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 96 233 519 82 175 226 374 89 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,13% -4,46% -8,21% 10,46% -5,29% 2,43% -1,56% 18,29% 3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,53% 4,50% 11,39% 26,94% 5,52% 10,37% 11,95% 24,41% 5,57% 26,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,32% 2,47% 5,63% 11,23% 1,99% 3,52% 4,85% 7,91% 1,93% 8,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,40% 73,54% 74,72% 74,93% 71,74% 71,87% 70,33% 70,23% 70,70% 71,34%
Rörelsekapital/omsättning 35,41% 32,86% 32,10% 27,34% 20,07% 19,44% 23,83% 19,33% 14,87% 15,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,87% 56,55% 61,11% 61,22% 52,92% 55,96% 58,57% 61,30% 48,81% 49,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,67% 242,47% 277,72% 280,94% 216,49% 227,38% 235,47% 242,12% 162,06% 179,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...