Visa allt om Bra Motorsport i Kristinehamn Aktiebolag
Visa allt om Bra Motorsport i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 442 442 382 521 602 715 751 807 880 1 180
Övrig omsättning 30 42 54 58 66 46 33 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -56 -87 -3 26 157 -4 -177 -172 100
Resultat efter finansnetto -51 -56 -87 -3 26 157 -3 -172 -162 105
Årets resultat -51 -56 -87 -3 26 157 2 -168 -159 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 7 9 0 0 3 9 21 34
Omsättningstillgångar 109 160 228 322 341 325 148 126 296 646
Tillgångar 109 164 235 331 341 325 152 135 317 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 119 174 262 265 238 82 80 248 495
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 9 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 45 60 69 76 86 70 50 60 172
Skulder och eget kapital 109 164 235 331 341 325 152 135 317 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 156 156 159 129 264 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 49 50 50 50 51 40 82 153 152 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 472 484 436 579 668 761 784 813 880 1 180
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 442 442 - 521 602 715 376 404 440 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 206 - 206 211 169 173 257 256 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 -54 -85 -2 26 160 1 -165 -159 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 15,71% -26,68% -13,46% -15,80% -4,79% -6,94% -8,30% -25,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -46,79% -34,15% -37,02% -0,91% 7,62% 48,31% -2,63% -126,67% -50,79% 15,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,54% -12,67% -22,77% -0,58% 4,32% 21,96% -0,53% -21,19% -18,30% 9,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,61% 64,48% 64,40% 63,92% 62,79% 68,53% 67,64% 67,78% 65,11% 70,85%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% 26,02% 43,98% 48,56% 44,02% 33,43% 10,39% 9,42% 26,82% 40,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,39% 72,56% 74,04% 79,15% 77,71% 73,23% 53,95% 61,93% 80,28% 74,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,98% 351,11% 376,67% 463,77% 444,74% 376,74% 208,57% 248,00% 485,00% 370,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...