Visa allt om Gudrun Willén Läkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Gudrun Willén Läkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 144 180 165 89 36 656 821 817 752 781
Övrig omsättning - - - - 25 546 28 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 103 33 -18 -8 415 322 319 102 -155
Resultat efter finansnetto 83 138 60 -19 0 421 344 353 155 -87
Årets resultat 64 107 52 46 -2 300 247 251 124 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 6 13 20
Omsättningstillgångar 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 310 1 143 1 000 1 007
Tillgångar 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 312 1 149 1 012 1 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 936 984 1 132 1 176 1 313 1 133 1 010 850 816
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 47 65 63 54 146 179 139 163 210
Skulder och eget kapital 903 983 1 049 1 195 1 230 1 459 1 312 1 149 1 012 1 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 335 193 168 249 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 38 0 0 39 42 69 28 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 4 0 0 144 82 83 137 292
Utdelning till aktieägare 160 160 155 100 90 135 120 125 90 90
Omsättning 144 180 165 89 61 1 202 849 841 752 781
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 144 180 165 89 36 656 821 817 752 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 12 53 15 - 543 339 341 452 692
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 103 33 -18 -8 417 326 326 109 -142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,00% 9,09% 85,39% 147,22% -94,51% -20,10% 0,49% 8,64% -3,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,41% 14,24% 5,91% -1,42% 0,16% 28,86% 26,37% 30,98% 15,61% -8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,03% 77,78% 37,58% -19,10% 5,56% 64,18% 42,14% 43,57% 21,01% -10,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,26% 97,69% 97,80% 96,28% 96,29%
Rörelsekapital/omsättning 583,33% 520,00% 596,36% 1 271,91% 3 266,67% 200,15% 137,76% 122,89% 111,30% 102,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,02% 95,22% 93,80% 94,73% 95,61% 89,99% 86,36% 87,90% 83,99% 79,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 433,33% 2 091,49% 1 613,85% 1 896,83% 2 277,78% 999,32% 731,84% 822,30% 613,50% 479,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...