Visa allt om Oportus AB
Visa allt om Oportus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 202 1 257 983 959 516 1 320 660 973 1 357 1 431
Övrig omsättning - - - - - - 1 - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -96 -97 -225 -464 -335 -557 -485 -582 -123
Resultat efter finansnetto 90 155 34 100 -1 324 -1 548 -1 482 -1 348 156 -51 -485
Årets resultat 90 155 34 100 -1 324 -1 548 -1 482 -1 348 156 -51 -172
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 330 34 968 29 755 30 825 30 667 28 977 29 482 29 806 13 448 13 395
Omsättningstillgångar 1 124 1 046 7 464 118 152 757 135 319 411 263
Tillgångar 35 454 36 015 37 219 30 942 30 819 29 734 29 617 30 125 13 859 13 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 783 28 677 34 224 124 128 126 127 275 119 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 337 7 000 0 17 836 22 500 20 786 23 397 25 961 10 501 12 406
Kortfristiga skulder 333 337 2 995 12 982 8 191 8 823 6 092 3 889 3 239 1 132
Skulder och eget kapital 35 454 36 015 37 219 30 942 30 819 29 734 29 617 30 125 13 859 13 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 0 3 0
Utdelning till aktieägare 0 984 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 1 202 1 257 983 959 516 1 320 661 973 1 369 1 431
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 726 576 301 289 -44 170 -193 -116 -214 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,38% 27,87% 2,50% 85,85% -60,91% 100,00% -32,17% -28,30% -5,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,25% 0,49% 100,62% -0,73% -1,51% -1,13% -1,88% 3,55% 3,53% -0,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,40% 14,00% 3 809,87% -23,46% -89,92% -25,38% -84,39% 109,87% 36,04% -8,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,81% 56,40% 454,63% -1 341,40% -1 557,95% -611,06% -902,58% -366,91% -208,40% -60,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,36% 79,63% 91,95% 0,40% 0,42% 0,42% 0,43% 0,91% 0,86% 0,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 337,54% 310,39% 249,22% 0,91% 1,86% 8,58% 2,22% 8,20% 12,69% 23,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...