Visa allt om Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag
Visa allt om Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 479 081 1 387 938 1 241 060 1 272 034 1 197 058 1 333 807 1 257 175 1 259 241 1 088 044 946 948
Övrig omsättning 26 144 30 811 45 605 37 860 37 080 35 492 23 276 30 223 29 086 112 591
Rörelseresultat (EBIT) 193 496 191 578 178 964 186 032 111 077 160 357 178 931 205 449 174 246 161 524
Resultat efter finansnetto 140 506 146 269 126 232 130 533 70 155 125 133 137 527 150 708 135 311 139 132
Årets resultat 64 117 37 755 48 833 96 807 18 258 56 000 73 882 46 550 66 182 33 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 454 541 2 323 951 2 155 107 2 008 517 1 961 046 1 893 161 1 831 347 1 728 526 1 634 489 1 454 508
Omsättningstillgångar 596 211 673 378 626 474 571 081 460 112 575 608 537 788 479 410 455 892 320 137
Tillgångar 3 050 752 2 997 329 2 781 581 2 579 598 2 421 158 2 468 769 2 369 135 2 207 936 2 090 381 1 774 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 082 673 965 642 429 600 259 539 914 559 448 551 108 477 226 435 024 368 842
Minoritetsintressen 3 181 3 198 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 232 976 212 859 207 188 181 141 189 054 225 633 199 657 140 903 133 678 119 783
Långfristiga skulder 1 433 198 1 412 219 1 480 263 1 387 338 1 339 197 1 246 987 1 185 199 1 057 012 1 066 826 974 989
Kortfristiga skulder 643 315 695 088 449 201 410 860 352 993 436 701 433 171 532 795 454 853 311 029
Skulder och eget kapital 3 050 752 2 997 329 2 781 581 2 579 598 2 421 158 2 468 769 2 369 135 2 207 936 2 090 381 1 774 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 279 2 998 5 534 2 520 2 501 2 205 2 135 3 438 2 081 3 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 208 260 200 093 163 517 162 551 153 828 145 887 145 232 138 715 130 953 118 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 96 043 89 396 74 157 68 864 70 595 65 185 65 976 68 323 58 155 59 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 505 225 1 418 749 1 286 665 1 309 894 1 234 138 1 369 299 1 280 451 1 289 464 1 117 130 1 059 539
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 512 496 400 413 403 411 403 411 410 393
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 889 2 798 3 103 3 080 2 970 3 245 3 120 3 064 2 654 2 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 603 649 602 593 550 557 541 492 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 354 501 347 828 330 916 332 545 248 662 292 061 299 920 322 704 275 989 280 893
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,57% 11,83% -2,43% 6,26% -10,25% 6,10% -0,16% 15,73% 14,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,38% 6,47% 6,53% 7,31% 4,71% 6,56% 7,63% 9,56% 8,48% 9,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,16% 13,97% 14,63% 14,83% 9,53% 12,13% 14,39% 16,76% 16,29% 17,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,93% 68,32% 62,74% 61,74% 57,77% 53,85% 61,18% 58,80% 64,37% 64,45%
Rörelsekapital/omsättning -3,18% -1,56% 14,28% 12,60% 8,95% 10,41% 8,32% -4,24% 0,10% 0,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,19% 22,49% 23,10% 23,27% 22,30% 22,66% 23,26% 21,61% 20,81% 20,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,98% 61,87% 90,07% 88,33% 80,96% 96,03% 88,56% 65,62% 79,15% 89,25%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 865 229 906 412 913 015 933 276 862 244 1 002 452 892 274 920 898 774 836 636 049
Övrig omsättning 12 853 53 134 60 324 57 575 56 057 59 054 40 822 42 505 42 416 103 424
Rörelseresultat (EBIT) 141 720 140 206 120 408 141 417 66 423 145 869 152 240 182 566 138 220 102 606
Resultat efter finansnetto 98 121 108 088 87 759 93 291 42 428 109 507 125 423 151 415 119 677 91 773
Årets resultat -8 602 33 196 1 570 21 815 20 073 -13 918 14 084 32 422 46 849 -5 283
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 942 095 1 878 582 1 725 983 1 582 810 1 550 246 1 489 910 1 413 521 1 341 062 1 297 281 1 138 422
Omsättningstillgångar 621 409 643 937 624 961 554 132 447 425 559 835 510 517 440 781 421 164 276 171
Tillgångar 2 563 504 2 522 519 2 350 944 2 136 942 1 997 671 2 049 745 1 924 038 1 781 843 1 718 445 1 414 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 308 117 910 90 933 96 026 110 673 128 392 189 970 175 886 147 812 100 963
Obeskattade reserver 730 124 637 274 632 459 585 464 532 929 531 341 446 081 364 581 354 532 330 787
Avsättningar (tkr) 45 804 44 722 36 399 36 842 32 964 68 903 68 637 30 565 19 757 14 572
Långfristiga skulder 1 307 077 1 185 685 1 239 115 1 131 577 1 068 824 1 012 000 935 600 842 800 838 000 706 200
Kortfristiga skulder 371 191 536 928 352 038 287 033 252 281 309 109 283 750 368 011 358 344 262 071
Skulder och eget kapital 2 563 504 2 522 519 2 350 944 2 136 942 1 997 671 2 049 745 1 924 038 1 781 843 1 718 445 1 414 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 855 595 4 006 1 619 1 683 1 359 1 349 2 500 1 325 2 859
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 98 147 699 145 096 137 635 130 261 116 811 107 618 99 473 88 586
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 148 0 65 936 60 166 61 596 56 975 53 066 52 278 43 680 46 712
Utdelning till aktieägare 3 011 0 6 219 6 663 36 462 37 792 47 660 0 4 348 0
Omsättning 878 082 959 546 973 339 990 851 918 301 1 061 506 933 096 963 403 817 252 739 473
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 361 372 362 364 319 315 310 294
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 529 2 509 2 382 2 754 2 797 2 923 2 499 2 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 646 592 585 549 567 547 493 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 053 250 542 229 528 246 397 164 178 238 528 236 591 269 922 211 332 193 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,54% -0,72% -2,17% 8,24% -13,99% 12,35% -3,11% 18,85% 21,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,83% 5,97% 5,75% 6,62% 3,89% 6,92% 8,52% 11,07% 8,84% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,29% 16,60% 14,80% 15,16% 9,00% 14,16% 18,36% 21,42% 19,60% 18,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,52% 72,99% 71,78% 69,89% 67,24% 62,72% 74,01% 71,39% 72,32% 72,58%
Rörelsekapital/omsättning 28,92% 11,81% 29,89% 28,62% 22,63% 25,01% 25,41% 7,90% 8,11% 2,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,48% 24,38% 24,85% 24,69% 25,20% 25,37% 26,96% 24,60% 23,46% 23,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,15% 74,25% 116,77% 124,31% 110,52% 136,34% 130,65% 90,44% 95,91% 94,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...