Visa allt om Jönköping Medical Center Aktiebolag
Visa allt om Jönköping Medical Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 470 5 551 6 916 6 695 6 680 6 953 6 785 6 219 5 788 5 491
Övrig omsättning 232 212 214 338 248 165 159 152 150 161
Rörelseresultat (EBIT) 1 678 1 732 1 215 2 741 2 447 4 125 2 998 2 690 2 294 2 323
Resultat efter finansnetto 1 683 1 738 1 245 2 791 2 463 4 139 2 980 2 763 2 338 2 325
Årets resultat 24 496 492 1 536 1 191 3 046 2 188 1 483 1 680 2 212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 48 80 117 157 67 120 151 195 85
Omsättningstillgångar 5 348 3 907 8 231 9 306 7 121 5 077 3 898 7 475 5 270 3 676
Tillgångar 5 366 3 955 8 311 9 423 7 278 5 144 4 018 7 626 5 465 3 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 664 1 639 4 143 6 651 5 116 3 925 2 379 5 892 4 408 2 728
Obeskattade reserver 1 704 1 704 2 171 1 953 1 251 690 690 690 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 998 611 1 996 819 912 529 949 1 044 1 057 1 033
Skulder och eget kapital 5 366 3 955 8 311 9 423 7 278 5 144 4 018 7 626 5 465 3 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 643 603 595 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 709 1 733 2 137 1 965 2 071 1 067 1 070 1 036 987 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 1 066 1 037 2 110 1 024 1 078 680 956 939 885 760
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 3 000 0 0 1 500 5 700 0 0
Omsättning 5 702 5 763 7 130 7 033 6 928 7 118 6 944 6 371 5 938 5 652
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 912 925 1 153 1 116 1 113 1 159 1 131 1 037 965 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 464 776 519 548 311 453 437 416 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 709 1 764 1 252 2 781 2 510 4 178 3 061 2 749 2 375 2 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,46% -19,74% 3,30% 0,22% -3,93% 2,48% 9,10% 7,45% 5,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,38% 43,97% 14,99% 29,62% 33,84% 80,46% 74,66% 36,52% 42,78% 61,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,79% 31,33% 18,02% 41,69% 36,87% 59,53% 44,22% 44,78% 40,39% 42,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,24% 59,38% 90,15% 126,77% 92,95% 65,41% 43,46% 103,41% 72,79% 48,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,78% 75,05% 70,22% 85,86% 82,96% 86,19% 71,86% 83,78% 80,66% 72,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,67% 639,44% 412,37% 1 136,26% 780,81% 959,74% 410,75% 716,00% 498,58% 355,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...