Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag
Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 231 13 404 12 288 12 449 13 634 10 556 7 042 8 447 7 990 8 202
Övrig omsättning 30 72 - 27 148 1 043 - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 117 1 540 1 325 883 1 281 1 028 38 323 395 479
Resultat efter finansnetto 1 074 1 467 1 210 688 1 020 862 -104 55 327 422
Årets resultat 831 1 142 941 504 746 44 6 40 485 517
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 581 5 580 6 566 6 491 7 952 8 485 5 893 5 457 6 386 3 131
Omsättningstillgångar 3 600 2 778 2 728 2 887 3 452 3 870 2 807 2 666 2 492 2 364
Tillgångar 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878 5 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 662 5 331 4 589 3 848 3 544 2 798 2 754 2 949 3 109 2 822
Obeskattade reserver 921 921 921 921 921 921 119 239 239 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 932 2 072 3 212 5 040 3 241 3 535 3 949 1 330
Kortfristiga skulder 2 598 2 106 2 851 2 536 3 728 3 596 2 585 1 400 1 581 748
Skulder och eget kapital 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878 5 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 350 386 380 390 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 302 2 373 2 026 1 889 1 851 1 331 1 159 1 282 1 065 1 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 978 934 871 836 740 751 712 799 631 648
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 400 200 200 0 0 200 200 200
Omsättning 14 261 13 476 12 288 12 476 13 782 11 599 7 042 8 465 7 990 8 202
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 6 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 033 1 915 2 048 2 075 2 272 1 759 1 408 1 408 1 598 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 482 498 464 444 416 457 420 429 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 116 2 550 2 182 2 344 2 650 2 083 933 1 245 682 1 059
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,17% 9,08% -1,29% -8,69% 29,16% 49,90% -16,63% 5,72% -2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,68% 18,46% 14,29% 9,47% 11,28% 8,33% 0,47% 4,19% 4,72% 8,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% 11,51% 10,81% 7,13% 9,43% 9,75% 0,58% 4,03% 5,24% 5,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,60% 51,47% 64,96% 60,99% 56,61% 53,19% 70,39% 67,93% 67,46% 67,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,04% 5,01% -1,00% 2,82% -2,02% 2,60% 3,15% 14,99% 11,40% 19,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,77% 72,38% 57,11% 48,28% 37,03% 28,14% 32,66% 38,42% 36,96% 59,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,92% 80,91% 60,96% 73,78% 63,92% 75,03% 65,49% 153,14% 126,88% 240,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...