Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB
Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 858 18 623 15 371 14 315 17 417 21 097 23 103 23 731 21 651 24 600
Övrig omsättning 658 483 867 456 638 940 617 610 705 927
Rörelseresultat (EBIT) 72 510 547 767 804 -425 801 813 335 541
Resultat efter finansnetto 18 408 468 706 735 -554 706 673 249 484
Årets resultat 25 262 109 458 535 216 635 333 305 347
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 88 111 133 94 81 33 89 111 187
Omsättningstillgångar 10 540 8 998 9 753 6 876 7 137 8 451 10 263 10 312 8 297 8 483
Tillgångar 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408 8 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 035 3 636 3 374 3 265 3 175 3 009 3 054 2 898 2 565 2 510
Obeskattade reserver 606 288 328 267 193 193 1 057 1 229 1 384 1 584
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 674 650 1 053 1 057 585 1 163 978 884 506 34
Kortfristiga skulder 5 291 4 513 5 109 2 421 3 277 4 167 5 206 5 390 3 953 4 542
Skulder och eget kapital 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408 8 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 576 576 481 480 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 815 4 254 4 310 3 920 4 321 3 925 4 127 3 641 3 805 3 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 224 1 784 1 751 1 777 1 407 2 015 2 140 1 904 2 000 1 944
Utdelning till aktieägare 500 250 0 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 18 516 19 106 16 238 14 771 18 055 22 037 23 720 24 341 22 356 25 527
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 12 11 12 12 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 276 1 552 1 281 1 301 1 451 1 758 1 925 1 978 1 665 1 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 519 518 539 493 576 607 533 513 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 533 570 789 821 -404 857 858 411 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,11% 21,16% 7,38% -17,81% -17,44% -8,68% -2,65% 9,61% -11,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,70% 5,65% 5,57% 11,31% 11,16% -4,98% 7,93% 7,92% 3,98% 6,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,41% 2,75% 3,57% 5,54% 4,63% -2,01% 3,53% 3,47% 1,55% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,94% 45,81% 51,60% 60,51% 52,57% 41,45% 45,04% 36,90% 38,38% 35,01%
Rörelsekapital/omsättning 29,39% 24,08% 30,21% 31,12% 22,16% 20,31% 21,89% 20,74% 20,06% 16,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,51% 42,49% 36,80% 49,38% 45,88% 36,93% 37,23% 36,37% 42,36% 42,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,28% 155,64% 142,16% 185,30% 147,60% 132,33% 127,79% 132,62% 140,75% 120,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...