Visa allt om Ulriceberg Aktiebolag
Visa allt om Ulriceberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 416 503 338 329 152 122 87 60 82 686
Övrig omsättning 340 388 540 452 882 304 243 191 210 357
Rörelseresultat (EBIT) 289 -42 357 29 351 -45 39 -188 -138 26
Resultat efter finansnetto 266 -74 330 1 321 -69 35 -220 -152 9
Årets resultat 66 6 130 1 21 -35 35 -145 -57 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 541 1 551 1 636 1 378 1 455 570 308 370 456 563
Omsättningstillgångar 1 029 762 857 640 595 570 556 362 427 487
Tillgångar 2 569 2 313 2 494 2 018 2 050 1 140 864 731 883 1 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 451 445 315 313 292 327 292 437 493
Obeskattade reserver 620 420 500 300 300 0 34 34 109 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 733 755 920 839 829 568 332 223 223 244
Kortfristiga skulder 699 687 629 564 608 280 171 183 115 108
Skulder och eget kapital 2 569 2 313 2 494 2 018 2 050 1 140 864 731 883 1 051
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 17 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 17 40 22 0 0 0 24 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 5 6 31 27 20 14 6 35 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 756 891 878 781 1 034 426 330 251 292 1 043
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 416 503 338 329 152 122 87 60 82 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 40 22 48 50 29 22 16 32 52 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 46 450 110 432 53 113 -113 -42 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,30% 48,82% 2,74% 116,45% 24,59% 40,23% 45,00% -26,83% -88,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,64% -1,56% 14,51% 1,73% 17,41% -3,68% 4,98% -25,58% -15,40% 2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,88% -7,16% 107,10% 10,64% 234,87% -34,43% 49,43% -311,67% -165,85% 3,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,03% 9,94% 0,30% -11,55% -107,24% -85,25% -114,94% -88,33% 46,34% 38,63%
Rörelsekapital/omsättning 79,33% 14,91% 67,46% 23,10% -8,55% 237,70% 442,53% 298,33% 380,49% 55,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,95% 33,66% 33,48% 26,57% 26,05% 25,61% 40,75% 43,29% 58,38% 60,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,34% 14,41% 20,83% 10,28% 13,32% 22,50% 111,70% 89,62% 273,91% 341,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...