Visa allt om Förslöv 2 AB
Visa allt om Förslöv 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 084 4 003 3 942 3 805 3 749 3 692 3 611 3 338 3 299 3 145
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 949 1 956 1 798 1 635 1 802 1 916 1 874 2 065 2 066 1 978
Resultat efter finansnetto 1 662 1 540 1 198 861 984 1 453 1 429 877 989 1 142
Årets resultat 1 297 3 6 1 3 24 67 367 322 500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 402 26 690 25 928 26 106 26 504 25 322 25 660 26 398 26 898 26 409
Omsättningstillgångar 319 763 439 553 401 1 873 1 934 1 335 1 007 1 324
Tillgångar 28 721 27 453 26 367 26 659 26 905 27 195 27 594 27 733 27 905 27 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 569 3 272 3 269 3 263 3 262 3 259 3 235 3 167 2 801 2 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 80 142 142 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 700 22 000 22 600 22 600 23 200 23 500 23 800 24 100 24 700 24 647
Kortfristiga skulder 2 452 2 181 498 796 443 436 479 323 262 331
Skulder och eget kapital 28 721 27 453 26 367 26 659 26 905 27 195 27 594 27 733 27 905 27 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 084 4 003 3 942 3 805 3 749 3 692 3 611 3 338 3 304 3 151
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 287 2 294 2 136 1 973 2 140 2 254 2 212 2 065 2 066 1 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,02% 1,55% 3,60% 1,49% 1,54% 2,24% 8,18% 1,18% 4,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 7,13% 6,82% 6,14% 6,73% 7,08% 6,82% 7,57% 7,53% 7,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,75% 48,89% 45,64% 43,05% 48,28% 52,17% 52,09% 62,88% 63,66% 63,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,23% -35,42% -1,50% -6,39% -1,12% 38,92% 40,29% 30,32% 22,58% 31,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,91% 11,92% 12,40% 12,24% 12,12% 11,98% 11,94% 11,79% 10,40% 9,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,01% 34,98% 88,15% 69,47% 90,52% 429,59% 403,76% 413,31% 384,35% 400,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...