Visa allt om Levande Lejon Inredning Aktiebolag
Visa allt om Levande Lejon Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 992 1 422 2 206 1 121 3 541 2 626 3 792 1 409 1 460 2 671
Övrig omsättning - 80 - - 4 11 - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 119 229 432 -131 195 116 419 122 -11 109
Resultat efter finansnetto 116 224 536 -117 208 130 434 134 -1 119
Årets resultat 98 171 414 3 119 76 235 64 25 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 4 11 26 39 59
Omsättningstillgångar 817 908 1 439 1 307 1 996 2 264 1 891 1 155 1 084 1 625
Tillgångar 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122 1 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 473 902 788 900 781 705 470 406 846
Obeskattade reserver 168 184 184 184 312 275 260 154 116 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 252 353 335 785 1 211 936 556 599 679
Skulder och eget kapital 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122 1 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 559 335 325 300 240 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 175 - 350 335 325 - - 225
Löner till övriga anställda 194 30 77 294 0 214 196 74 121 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 34 83 203 290 586 230 187 185 192
Utdelning till aktieägare 180 200 600 300 115 0 0 0 0 0
Omsättning 1 992 1 502 2 206 1 121 3 545 2 637 3 792 1 409 1 501 2 671
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 992 - 2 206 561 1 771 1 313 1 896 705 730 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 - 347 263 261 212 228 190 225 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 229 432 286 197 123 434 141 16 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,08% -35,54% 96,79% -68,34% 34,84% -30,75% 169,13% -3,49% -45,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,57% 25,33% 37,67% -8,49% 10,72% 6,04% 23,29% 12,11% 0,80% 7,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,97% 16,17% 24,57% -9,90% 6,04% 5,22% 11,68% 10,15% 0,62% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,56% 37,69% 43,74% 72,52% 45,44% 65,42% 44,46% 79,91% 69,52% 46,80%
Rörelsekapital/omsättning 27,01% 46,13% 49,23% 86,71% 34,20% 40,10% 25,18% 42,51% 33,22% 35,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,45% 67,90% 72,66% 70,67% 56,58% 43,39% 47,14% 49,19% 43,63% 57,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,80% 349,21% 399,72% 375,82% 248,15% 182,99% 197,33% 199,82% 173,62% 232,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...