Visa allt om Cedermalms Bygg Aktiebolag
Visa allt om Cedermalms Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 57 247 565 938 924 1 185 1 363 2 028 1 650
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 7 18 -86 -106 -28 59 -127 96 333
Resultat efter finansnetto 0 6 17 -87 -88 -21 60 -97 147 361
Årets resultat 0 4 13 0 122 77 154 6 116 191
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 43 523 412 490 278 308
Omsättningstillgångar 94 106 192 317 529 1 052 1 569 1 774 2 294 2 214
Tillgångar 94 106 192 332 572 1 576 1 981 2 264 2 572 2 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 89 135 122 278 1 056 1 239 1 205 1 377 1 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 87 341 469 625 740 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 17 57 210 208 179 274 434 455 204
Skulder och eget kapital 94 106 192 332 572 1 576 1 981 2 264 2 572 2 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 68 215 305 509 684 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 187 356 525 204 243 283 333 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 13 122 196 227 266 344 436 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 350 260 120 178 290
Omsättning 7 57 275 565 938 924 1 185 1 363 2 028 1 650
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 124 283 469 462 593 682 1 014 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 104 240 395 325 409 569 729 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 7 20 -57 -28 60 137 -56 138 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,72% -76,92% -56,28% -39,77% 1,52% -22,03% -13,06% -32,79% 22,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,06% 6,60% 9,37% -25,90% -15,03% -1,21% 3,08% -4,20% 5,79% 14,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,29% 12,28% 7,29% -15,22% -9,17% -2,06% 5,15% -6,97% 7,35% 22,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 96,46% 99,89% 99,89% 99,49% 99,85% 97,29% 99,70%
Rörelsekapital/omsättning 1 271,43% 156,14% 54,66% 18,94% 34,22% 94,48% 109,28% 98,31% 90,68% 121,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,68% 83,96% 70,31% 36,75% 59,81% 82,95% 79,99% 73,10% 74,25% 83,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 880,00% 623,53% 336,84% 150,95% 254,33% 587,71% 572,63% 408,76% 504,18% 1 085,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...