Visa allt om Levahemmet Kolarmora AB
Visa allt om Levahemmet Kolarmora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 721 6 297 6 342 7 943 6 004 7 259 7 561 7 657 7 170 6 765
Övrig omsättning - - - 59 - - 14 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 438 -148 -425 605 -342 244 1 082 878 361 -303
Resultat efter finansnetto 326 -232 -491 528 -414 326 1 011 809 472 258
Årets resultat 326 18 -401 360 -164 225 588 802 472 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 546 3 756 2 112 2 271 2 236 2 448 2 620 2 330 1 848 2 110
Omsättningstillgångar 1 845 1 657 1 681 1 959 1 217 1 286 1 723 1 567 1 744 1 197
Tillgångar 5 391 5 413 3 794 4 230 3 453 3 734 4 343 3 898 3 592 3 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 150 1 825 1 807 2 208 1 848 2 013 1 888 1 400 1 298 826
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 250 250 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 367 2 147 550 572 808 988 1 049 568 1 333 1 656
Kortfristiga skulder 874 1 441 1 437 1 360 797 484 1 157 1 930 961 826
Skulder och eget kapital 5 391 5 413 3 794 4 230 3 453 3 734 4 343 3 898 3 592 3 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 960 783 672 868 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 595 2 261 2 463 2 610 2 516 1 729 1 862 1 844 1 904 2 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 984 840 889 903 922 1 176 1 103 1 185 1 192 1 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 100 700 0
Omsättning 6 721 6 297 6 342 8 002 6 004 7 259 7 575 7 662 7 170 6 765
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 10 10 10 10 5 5 10 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 900 634 794 600 726 1 512 1 531 717 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 462 353 378 353 382 767 740 408 793
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 553 -29 -269 770 -114 424 1 297 1 067 562 -85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,73% -0,71% -20,16% 32,30% -17,29% -3,99% -1,25% 6,79% 5,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,57% -2,72% -11,20% 14,35% -9,90% 10,52% 24,91% 22,83% 15,65% 9,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,87% -2,33% -6,70% 7,64% -5,70% 5,41% 14,31% 11,62% 7,84% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,95% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,45% 3,43% 3,85% 7,54% 7,00% 11,05% 7,49% -4,74% 10,92% 5,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,88% 33,72% 47,63% 53,77% 53,52% 58,84% 47,71% 35,92% 36,14% 24,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,10% 114,99% 116,98% 144,04% 152,70% 256,40% 148,92% 81,19% 180,85% 144,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...