Visa allt om ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG
Visa allt om ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 290 169 336 480 604 398 1 051 1 112 1 419
Övrig omsättning - - - 13 1 783 - - 30 - 1
Rörelseresultat (EBIT) -171 43 139 78 1 342 39 -391 50 101 161
Resultat efter finansnetto 213 463 381 208 1 291 -1 -438 -19 54 113
Årets resultat 133 246 227 113 1 024 -1 -280 24 25 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 539 1 169 1 243 1 021 542 1 723 1 763 1 805 1 735 1 928
Omsättningstillgångar 193 219 87 72 2 962 139 142 246 492 748
Tillgångar 1 732 1 388 1 330 1 094 3 503 1 862 1 905 2 051 2 227 2 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 748 615 519 292 1 479 156 156 156 222 297
Obeskattade reserver 277 277 146 53 0 0 0 159 214 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 254 254 0 1 331 1 379 1 430 1 238 1 277
Kortfristiga skulder 707 496 411 495 2 024 375 370 305 553 902
Skulder och eget kapital 1 732 1 388 1 330 1 094 3 503 1 862 1 905 2 051 2 227 2 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 453 228 228 209 206 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 30 0 0 0 0 0 0 0 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 10 1 0 188 117 142 178 161 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 300 0 0 0 90 100
Omsättning 18 290 169 349 2 263 604 398 1 081 1 112 1 420
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 290 169 - 480 604 398 1 051 1 112 1 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 174 1 - 641 346 455 510 384 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -171 43 139 83 1 362 79 -349 93 132 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,79% 71,60% -49,70% -30,00% -20,53% 51,76% -62,13% -5,49% -21,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,30% 33,36% 28,65% 25,14% 38,34% 2,09% -20,31% 2,63% 4,89% 6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 183,33% 159,66% 225,44% 81,85% 279,79% 6,46% -97,24% 5,14% 9,80% 11,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 86,21% 100,00% 100,00% 77,50% 87,58% 50,00% 78,31% 75,27% 76,25%
Rörelsekapital/omsättning -2 855,56% -95,52% -191,72% -125,89% 195,42% -39,07% -57,29% -5,61% -5,49% -10,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,66% 59,87% 47,58% 30,26% 42,22% 8,38% 8,19% 13,19% 16,89% 16,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,30% 44,15% 21,17% 14,55% 146,34% 14,67% 15,68% 26,23% 63,47% 63,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...