Visa allt om T-Consulting AB
Visa allt om T-Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 274 1 275 1 025 2 850 3 115 2 831 2 937 3 141 4 796 4 333
Övrig omsättning 36 - - 1 167 927 906 843 806 747 668
Rörelseresultat (EBIT) -1 336 289 235 1 038 449 237 401 329 971 878
Resultat efter finansnetto 3 754 9 702 272 957 1 085 243 406 349 986 883
Årets resultat 4 199 9 754 419 571 941 275 233 210 553 502
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 428 7 021 0 2 196 1 796 1 798 1 815 1 841 1 387
Omsättningstillgångar 5 561 13 365 4 143 4 655 3 902 1 222 1 291 1 104 1 801 1 104
Tillgångar 17 989 20 386 4 143 4 658 4 098 3 018 3 090 2 919 3 642 2 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 439 12 839 3 235 2 966 2 656 1 944 1 794 1 711 1 701 1 335
Obeskattade reserver 0 445 545 815 692 687 829 752 709 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 707 6 379 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 843 723 363 877 750 386 466 456 1 233 638
Skulder och eget kapital 17 989 20 386 4 143 4 658 4 098 3 018 3 090 2 919 3 642 2 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 234 337 177 207 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 748 463 394 1 319 1 049 612 451 487 530 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 224 169 147 452 326 303 274 240 282 238
Utdelning till aktieägare 2 000 1 600 150 150 260 230 125 150 200 150
Omsättning 1 310 1 275 1 025 4 017 4 042 3 737 3 780 3 947 5 543 5 001
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 637 638 513 713 779 944 979 1 047 1 599 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 293 274 466 355 401 369 327 360 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 330 289 235 1 038 464 239 411 357 1 017 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,08% 24,39% -64,04% -8,51% 10,03% -3,61% -6,49% -34,51% 10,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,47% 48,72% 6,59% 23,57% 26,55% 8,08% 13,17% 12,16% 27,16% 35,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 303,14% 778,98% 26,63% 38,53% 34,93% 8,62% 13,86% 11,30% 20,62% 20,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 370,33% 991,53% 368,78% 132,56% 101,19% 29,53% 28,09% 20,63% 11,84% 10,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,82% 64,68% 88,34% 76,57% 77,26% 81,19% 77,83% 77,16% 60,72% 68,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 659,67% 1 848,55% 1 141,32% 530,79% 520,27% 316,58% 277,04% 242,11% 146,07% 173,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...