Visa allt om Systemkonsult Yngve Spång Aktiebolag
Visa allt om Systemkonsult Yngve Spång Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 560 1 473 1 549 1 576 1 482 1 659 1 484 1 448 1 414 1 444
Övrig omsättning - - - - - - - - - 114
Rörelseresultat (EBIT) 655 497 610 647 543 595 580 568 599 528
Resultat efter finansnetto -155 1 290 1 550 1 310 -544 136 1 375 1 005 -855 1 420
Årets resultat 136 999 1 239 719 63 70 758 543 24 1 112
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 59 84 120 171
Omsättningstillgångar 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 7 993 6 707 5 754 7 215
Tillgångar 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 8 051 6 791 5 874 7 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 663 9 526 8 527 7 289 6 569 6 636 6 693 6 056 5 604 5 669
Obeskattade reserver 0 330 330 330 0 633 596 251 0 899
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
Kortfristiga skulder 163 296 348 560 447 304 762 484 245 814
Skulder och eget kapital 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 8 051 6 791 5 874 7 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 420 439 443 412 373 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 423 511 513 515 95 92 38 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 202 204 201 232 233 235 219 202 196 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 127 120 92 89
Omsättning 1 560 1 473 1 549 1 576 1 482 1 659 1 484 1 448 1 414 1 558
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 780 737 775 788 741 830 742 1 448 1 414 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 359 359 378 374 385 351 634 580 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 655 497 610 647 543 654 605 604 650 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,91% -4,91% -1,71% 6,34% -10,67% 11,79% 2,49% 2,40% -2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,74% 12,72% 16,84% 16,00% 10,99% 9,69% 17,50% 14,81% 13,89% 19,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,44% 87,64% 100,06% 83,06% 52,02% 44,24% 94,95% 69,48% 57,71% 98,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,94% 98,98% 99,10% 99,94% 100,00% 100,00% 99,33% 95,58% 95,19% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 619,42% 669,18% 571,85% 483,44% 443,32% 438,16% 487,26% 429,77% 389,60% 443,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,34% 96,36% 95,42% 92,09% 93,62% 93,79% 88,59% 91,84% 95,40% 85,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 028,22% 3 430,07% 2 645,40% 1 460,54% 1 569,80% 2 491,12% 1 048,95% 1 385,74% 2 348,57% 886,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...