Visa allt om Nya Lundby Byggelement Aktiebolag
Visa allt om Nya Lundby Byggelement Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 1 139 12 565 14 344 9 098 11 166 13 245 15 751 15 407
Övrig omsättning - 125 - 26 - - - - 45 13
Rörelseresultat (EBIT) -14 68 -583 -168 12 57 521 47 825 183
Resultat efter finansnetto -14 66 -586 -166 9 -34 526 48 847 849
Årets resultat -14 3 -6 15 3 101 436 102 473 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 18 522 725 541 980 1 001
Omsättningstillgångar 404 417 711 2 879 1 977 4 521 1 684 1 945 2 352 2 864
Tillgångar 404 417 711 2 885 1 994 5 043 2 410 2 486 3 332 3 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 355 352 358 343 956 1 164 728 1 027 754
Obeskattade reserver 0 0 0 250 440 440 650 763 911 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 63 359 2 277 1 211 3 646 595 995 1 395 2 346
Skulder och eget kapital 404 417 711 2 885 1 994 5 043 2 410 2 486 3 332 3 865
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 900 870 800 830 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 523 3 096 2 498 1 602 2 095 1 961 1 896 2 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 520 1 195 1 093 993 1 188 1 132 1 430 1 358
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200
Omsättning 0 125 1 139 12 591 14 344 9 098 11 166 13 245 15 796 15 420
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 5 9 9 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 570 2 513 1 594 1 011 1 015 1 204 1 432 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 533 894 414 398 405 371 407 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 68 -577 -164 16 100 577 106 876 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -90,94% -12,40% 57,66% -18,52% -15,70% -15,91% 2,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -81,86% -5,41% 0,65% 1,13% 21,91% 3,14% 25,45% 21,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -51,10% -1,24% 0,09% 0,63% 4,73% 0,59% 5,38% 5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 70,76% 44,23% 41,43% 100,00% 53,30% 39,32% 39,19% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning - - 30,90% 4,79% 5,34% 9,62% 9,75% 7,17% 6,08% 3,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,16% 85,13% 49,51% 18,80% 33,46% 25,39% 67,72% 51,38% 50,51% 33,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 641,27% 661,90% 198,05% 126,44% 159,29% 87,16% 239,83% 173,67% 156,49% 63,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...