Visa allt om Svensk Fallskyddsteknik Aktiebolag
Visa allt om Svensk Fallskyddsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 377 5 998 4 400 4 164 5 270 5 361 3 800 6 346 5 576 8 819
Övrig omsättning 13 12 - - 6 52 8 24 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 145 152 9 -690 -142 375 185 109 -53 270
Resultat efter finansnetto 88 153 23 -696 -170 369 184 133 -46 269
Årets resultat 74 153 23 -600 -214 463 106 84 4 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 770 2 369 1 951 1 753 1 917 156 99 116 117 119
Omsättningstillgångar 2 732 1 703 1 912 2 254 2 199 4 091 3 616 3 540 3 312 3 517
Tillgångar 4 502 4 072 3 863 4 007 4 117 4 247 3 715 3 656 3 430 3 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 318 2 244 2 090 2 068 2 668 2 882 2 418 2 213 2 229 2 324
Obeskattade reserver 826 0 0 0 95 95 341 341 341 404
Avsättningar (tkr) 0 756 859 666 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 358 1 072 913 1 274 854 1 270 956 1 103 860 907
Skulder och eget kapital 4 502 4 072 3 863 4 007 4 117 4 247 3 715 3 656 3 430 3 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 384 360 360 341 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 739 896 711 1 001 585 451 419 588 468 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 422 364 462 447 367 314 408 410 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 100 100
Omsättning 5 390 6 010 4 400 4 164 5 276 5 413 3 808 6 370 5 585 8 819
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 689 1 999 1 467 1 388 1 757 1 787 1 267 2 115 1 859 2 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 445 367 497 480 432 406 489 455 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 178 36 -660 -119 402 202 126 -39 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,35% 36,32% 5,67% -20,99% -1,70% 41,08% -40,12% 13,81% -36,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,33% 3,88% 0,75% -17,14% -3,30% 8,88% 5,11% 3,83% -0,99% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,79% 2,63% 0,66% -16,50% -2,58% 7,03% 5,00% 2,21% -0,61% 3,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,02% 39,88% 44,41% 43,59% 45,56% 47,58% 55,68% 35,74% 38,77% 29,69%
Rörelsekapital/omsättning 25,55% 10,52% 22,70% 23,54% 25,52% 52,62% 70,00% 38,40% 43,97% 29,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,80% 55,11% 54,10% 51,61% 66,51% 69,51% 71,85% 67,25% 72,14% 71,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,93% 110,45% 144,47% 127,08% 178,92% 263,70% 303,56% 250,68% 273,60% 279,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...