Visa allt om Fotograf Newens Efterträdare Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Newens Efterträdare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 836 880 799 782 795 841 992 1 130 1 278 1 375
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 73 28 29 -34 -61 13 24 3 140
Resultat efter finansnetto -3 73 26 29 -35 -65 12 9 -14 128
Årets resultat 5 28 1 6 2 5 8 30 -4 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 45 0 0 0 61 167 254 352 469
Omsättningstillgångar 315 363 333 341 373 392 457 292 291 292
Tillgångar 397 409 333 341 373 453 624 546 642 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 153 125 134 153 151 196 188 248 341
Obeskattade reserver 71 90 63 54 55 112 210 227 276 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 165 145 153 165 190 219 132 118 132
Skulder och eget kapital 397 409 333 341 373 453 624 546 642 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 137 70 58 58 34 99 0 103 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 28 31 42 78 35 189 172 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 120 107 101 104 108 122 148 178 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 25 0 50 0 90 89
Omsättning 836 880 799 782 795 841 992 1 130 1 284 1 375
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 2 2 2 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 880 400 391 398 841 496 1 130 639 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 282 208 109 112 247 142 339 224 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 81 255 29 27 56 126 139 121 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,00% 10,14% 2,17% -1,64% -5,47% -15,22% -12,21% -11,58% -7,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,76% 17,85% 8,41% 8,50% -9,12% -13,47% 2,08% 4,40% 0,47% 18,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,36% 8,30% 3,50% 3,71% -4,28% -7,25% 1,31% 2,12% 0,23% 10,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,68% 83,64% 100,00% 85,29% 83,52% 83,59% 83,87% 81,33% 77,93% 80,07%
Rörelsekapital/omsättning 17,58% 22,50% 23,53% 24,04% 26,16% 24,02% 23,99% 14,16% 13,54% 11,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,75% 54,57% 52,29% 50,97% 51,89% 51,55% 56,21% 64,37% 69,58% 72,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,74% 189,70% 195,17% 190,20% 195,76% 177,37% 177,63% 169,70% 187,29% 171,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...