Visa allt om Hillerstorps Svets Aktiebolag
Visa allt om Hillerstorps Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 999 2 355 2 087 2 745 3 225 3 606 3 461 4 171 3 109 3 752
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -243 -121 -263 -219 -243 107 -431 -372 -233 -395
Resultat efter finansnetto -244 -123 -262 -218 -243 108 -426 -355 -218 -390
Årets resultat -244 -123 -262 -218 -243 108 -326 2 2 4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 884 976 1 069 1 164 1 260 1 159 1 308 1 492 1 687 1 920
Omsättningstillgångar 357 618 574 726 1 103 1 375 1 248 1 496 1 570 1 991
Tillgångar 1 241 1 595 1 643 1 890 2 363 2 535 2 556 2 988 3 257 3 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 920 1 042 1 304 1 522 1 765 1 657 1 983 1 980 1 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 467 708
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 0 2 0 9 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 520 675 599 586 832 770 899 905 809 1 224
Skulder och eget kapital 1 241 1 595 1 643 1 890 2 363 2 535 2 556 2 988 3 257 3 911
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 177 275 325 160 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 494 527 550 569 556 414 588 790 466 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 224 243 248 266 252 301 415 503 312 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 999 2 355 2 087 2 745 3 225 3 606 3 461 4 171 3 109 3 752
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 1 178 1 044 1 373 1 613 1 202 1 154 1 043 1 036 1 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 390 407 422 408 299 428 405 322 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -151 -28 -171 -107 -108 256 -247 -167 0 -139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,12% 12,84% -23,97% -14,88% -10,57% 4,19% -17,02% 34,16% -17,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,58% -7,59% -15,89% -11,48% -10,24% 4,26% -16,67% -11,88% -6,66% -9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,16% -5,14% -12,51% -7,91% -7,50% 3,00% -12,31% -8,51% -6,98% -10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,22% 45,10% 46,96% 39,78% 34,11% 44,76% 42,91% 46,78% 47,41% 29,53%
Rörelsekapital/omsättning -8,15% -2,42% -1,20% 5,10% 8,40% 16,78% 10,08% 14,17% 24,48% 20,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,39% 57,68% 63,42% 68,99% 64,41% 69,63% 64,83% 68,78% 71,12% 63,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,23% 59,11% 62,77% 102,05% 107,33% 151,82% 114,57% 137,24% 162,30% 146,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...