Hur går din maskin ... ... egentligen?

Varumärke tillhör Adductor Aktiebolag

Ansökningsnummer 200602462
Ansökningsdatum 2006-03-22
Registreringsnummer 381634
Registreringsdatum 2006-06-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2016-06-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.