Visa allt om Lear Data Aktiebolag
Visa allt om Lear Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 771 818 710 1 003 2 062 2 302 2 004 1 849 1 340 1 347
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 233 142 48 110 247 296 247 146 52 10
Resultat efter finansnetto 233 143 50 117 245 282 234 135 50 7
Årets resultat 182 110 37 83 178 204 167 94 34 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 7 18 12
Omsättningstillgångar 578 599 714 890 1 145 1 306 970 781 564 509
Tillgångar 578 599 714 890 1 145 1 306 970 788 582 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 446 466 559 606 558 484 407 402 388
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 153 248 331 540 749 486 381 179 132
Skulder och eget kapital 578 599 714 890 1 145 1 306 970 788 582 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 364 432 362 426 368 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 130 261 323 122 80 5 5 5 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 14 27 36 85 69 39 45 78 95
Utdelning till aktieägare 130 130 130 130 130 130 130 90 90 20
Omsättning 771 818 710 1 003 2 062 2 302 2 004 1 849 1 340 1 347
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 771 818 710 1 003 2 062 1 151 2 004 1 849 1 340 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 68 191 329 405 690 340 514 595 514 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 142 48 110 247 296 247 157 56 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,75% 15,21% -29,21% -51,36% -10,43% 14,87% 8,38% 37,99% -0,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,31% 23,87% 7,14% 14,16% 22,36% 22,66% 25,46% 18,91% 9,28% 1,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,22% 17,48% 7,18% 12,56% 12,42% 12,86% 12,33% 8,06% 4,03% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,37% 61,25% 75,63% 71,09% 54,56% 50,04% 48,00% 52,35% 54,63% 46,70%
Rörelsekapital/omsättning 64,59% 54,52% 65,63% 55,73% 29,34% 24,20% 24,15% 21,63% 28,73% 27,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,16% 74,46% 65,27% 62,81% 52,93% 42,73% 49,90% 51,65% 69,07% 74,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 722,50% 391,50% 287,90% 264,35% 212,04% 155,14% 175,31% 173,23% 246,93% 367,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...