Visa allt om Noremark Kommunikation & Design AB
Visa allt om Noremark Kommunikation & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 460 413 4 058 2 714 1 738 1 363 1 278 1 159 1 405 2 226
Övrig omsättning - - 71 - - 96 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -87 956 547 85 -3 104 114 -268 -116
Resultat efter finansnetto -24 -90 957 544 78 -8 97 108 -278 -116
Årets resultat -24 -90 730 387 48 -21 94 108 -278 -116
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 13 19 27
Omsättningstillgångar 175 585 1 321 1 116 502 313 498 171 299 485
Tillgångar 175 585 1 321 1 116 502 313 501 184 318 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 128 852 507 150 102 163 69 -109 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 458 469 608 352 211 338 115 426 343
Skulder och eget kapital 175 585 1 321 1 116 502 313 501 184 318 512
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 86 - 198 236 - 309 229 171 342 3 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 103 0 0 324 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 27 33 100 179 227 161 121 139 285 207
Utdelning till aktieägare 0 0 725 385 0 0 0 0 0 0
Omsättning 460 413 4 129 2 714 1 738 1 459 1 278 1 159 1 405 2 226
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 460 413 4 058 2 714 1 738 1 363 1 278 1 159 1 405 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 150 233 377 594 580 582 512 445 801 847
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 -87 956 547 85 0 114 120 -259 -102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,38% -89,82% 49,52% 56,16% 27,51% 6,65% 10,27% -17,51% -36,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,14% -14,87% 72,60% 49,01% 16,93% -0,96% 20,76% 61,96% -84,28% -22,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,00% -21,07% 23,63% 20,15% 4,89% -0,22% 8,14% 9,84% -19,07% -5,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,74% 81,84% 42,53% 52,87% 66,23% 70,87% 70,66% 73,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,39% 30,75% 21,00% 18,72% 8,63% 7,48% 12,52% 4,83% -9,04% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,86% 21,88% 64,50% 45,43% 29,88% 32,59% 32,53% 37,50% -34,28% 33,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,06% 127,73% 281,66% 183,55% 142,61% 148,34% 147,34% 148,70% 70,19% 141,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...