Visa allt om Friskagården Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Friskagården Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 548 2 014 1 329 2 790 3 793 2 831 2 809 3 947 4 043 4 305
Övrig omsättning 641 374 350 446 410 393 1 006 417 412 897
Rörelseresultat (EBIT) 480 -426 -703 -274 670 -168 856 637 1 069 1 247
Resultat efter finansnetto 396 -405 -635 -83 821 -242 828 900 1 278 1 218
Årets resultat 161 2 4 167 597 354 550 752 969 598
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 770 2 371 2 657 2 814 2 987 3 422 3 523 2 796 3 227 3 599
Omsättningstillgångar 11 450 12 517 12 494 13 005 13 033 11 944 12 484 12 960 11 529 9 757
Tillgångar 14 221 14 888 15 150 15 819 16 020 15 366 16 008 15 757 14 756 13 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 176 11 015 11 013 11 009 10 842 10 246 9 892 9 382 8 630 7 661
Obeskattade reserver 1 157 1 011 1 419 2 063 2 375 2 371 3 107 3 038 3 200 3 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 888 2 861 2 719 2 747 2 803 2 750 3 009 3 337 2 926 2 413
Skulder och eget kapital 14 221 14 888 15 150 15 819 16 020 15 366 16 008 15 757 14 756 13 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 480 480 320 80 80 84 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 49 49 49 49 49 33 17 17 25 23
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 40 0 0
Omsättning 4 189 2 388 1 679 3 236 4 203 3 224 3 815 4 364 4 455 5 202
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 774 1 007 665 1 395 1 897 1 416 1 405 1 974 2 022 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 269 269 269 269 269 181 53 53 59 57
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 816 -109 -359 97 1 114 278 1 327 1 087 1 518 1 692
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,17% 51,54% -52,37% -26,44% 33,98% 0,78% -28,83% -2,37% -6,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,28% -2,04% -3,54% 0,11% 5,75% -0,73% 6,03% 6,60% 9,85% 10,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,16% -15,09% -40,33% 0,65% 24,28% -3,96% 34,35% 26,35% 35,96% 32,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,41% 73,39% 60,50% 47,28% 68,42% 45,46% 45,71% 55,97% 61,37% 56,00%
Rörelsekapital/omsättning 241,32% 479,44% 735,52% 367,67% 269,71% 324,76% 337,31% 243,81% 212,79% 170,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,90% 79,28% 80,00% 79,20% 78,60% 78,05% 76,10% 73,42% 74,10% 75,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,48% 374,73% 399,63% 418,97% 402,32% 360,62% 360,85% 334,97% 322,93% 330,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...