Visa allt om Bohlenius Kapitalförvaltning AB
Visa allt om Bohlenius Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 0 0 1 886 3 528 2 072
Övrig omsättning 19 7 - - - - 10 2 988 468 370
Rörelseresultat (EBIT) -61 -4 -3 -9 -21 -22 -46 2 285 1 012 378
Resultat efter finansnetto -104 1 454 298 -13 -25 -33 -50 2 131 835 233
Årets resultat 4 1 719 413 33 22 26 16 1 150 444 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 492 671 2 901 2 796 2 996 3 120 3 400 1 000 4 594 4 672
Omsättningstillgångar 480 3 561 43 58 45 36 65 3 239 1 696 1 136
Tillgångar 5 972 4 232 2 944 2 854 3 041 3 156 3 465 4 239 6 290 5 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 085 3 081 2 362 2 093 2 188 2 286 2 500 2 484 1 334 1 030
Obeskattade reserver 0 0 541 691 753 815 890 970 444 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 588 3 728
Kortfristiga skulder 2 886 1 151 41 70 100 56 76 785 924 818
Skulder och eget kapital 5 972 4 232 2 944 2 854 3 041 3 156 3 465 4 239 6 290 5 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 202 300 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 165 217 186
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 171 329 241
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 143 128 120 240 0 0 140
Omsättning 19 7 0 4 0 0 10 4 874 3 996 2 442
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - - 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 943 1 764 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 272 438 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 -4 -3 -9 -21 -22 -46 2 355 1 143 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - -100,00% -46,54% 70,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -0,32% - - - 54,16% 16,30% 6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -225,00% - - - 121,74% 29,05% 18,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - - 28,90% 50,99% 51,59%
Rörelsekapital/omsättning - - - -300,00% - - - 130,12% 21,88% 15,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,66% 72,80% 94,56% 91,18% 90,20% 91,47% 91,08% 75,07% 26,29% 20,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,63% 309,38% 104,88% 82,86% 45,00% 64,29% 85,53% 412,61% 183,55% 138,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...