Visa allt om Advokatfirman Woxlin Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Woxlin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 613 2 267 2 895 2 220 1 640 1 508 1 556 1 557 1 522
Övrig omsättning 155 331 - - 45 - - - 19 4
Rörelseresultat (EBIT) -38 169 389 676 1 010 744 324 114 31 35
Resultat efter finansnetto -38 169 389 680 1 013 742 314 84 11 28
Årets resultat 50 119 353 370 739 544 224 56 2 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 142 31 24 39 209 265 331 385 110
Omsättningstillgångar 248 350 891 1 322 1 318 749 405 318 319 395
Tillgångar 257 492 922 1 346 1 356 958 669 650 704 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 274 564 491 860 665 346 178 123 131
Obeskattade reserver 8 117 106 178 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 112 0 0 47 252 380 101
Kortfristiga skulder 75 102 222 565 491 292 276 219 201 273
Skulder och eget kapital 257 492 922 1 346 1 356 958 669 650 704 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 800 1 071 428 186 332 581 656 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 186 8 26 0 0 0 12 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 89 329 416 210 134 181 273 275 240
Utdelning till aktieägare 54 150 409 280 739 545 225 56 0 10
Omsättning 155 944 2 267 2 895 2 265 1 640 1 508 1 556 1 576 1 526
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 613 2 267 2 895 2 220 1 640 1 508 778 1 557 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 273 1 169 1 526 626 328 508 418 904 846
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 183 403 691 1 077 835 411 167 62 59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -72,96% -21,69% 30,41% 35,37% 8,75% -3,08% -0,06% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 34,35% 42,30% 50,59% 74,78% 77,77% 48,43% 17,54% 4,40% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 27,57% 17,20% 23,52% 45,68% 45,43% 21,49% 7,33% 1,99% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 40,46% 29,51% 26,15% 37,25% 27,87% 8,55% 6,36% 7,58% 8,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,74% 74,24% 70,14% 46,22% 63,75% 69,42% 51,72% 27,38% 17,47% 25,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 330,67% 343,14% 401,35% 233,98% 268,43% 256,51% 146,74% 145,21% 158,71% 144,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...