Visa allt om 4M Konsult Aktiebolag
Visa allt om 4M Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 481 132 125 271 414 45 1 262 2 516 2 413 2 407
Övrig omsättning - 2 24 39 11 18 1 377 28 47 43
Rörelseresultat (EBIT) 403 18 40 -315 -266 -66 1 048 178 198 203
Resultat efter finansnetto 405 24 54 -288 -224 -22 1 060 182 200 205
Årets resultat 358 24 54 -288 -29 32 583 152 172 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 404 432 579 8 17 26
Omsättningstillgångar 619 335 470 563 553 1 017 1 021 1 106 898 879
Tillgångar 619 335 470 563 958 1 448 1 600 1 114 915 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 255 371 457 886 1 043 1 138 654 578 506
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 196 266 0 30 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 80 98 106 72 210 196 460 308 330
Skulder och eget kapital 619 335 470 563 958 1 448 1 600 1 114 915 905
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 42 241 319 294 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 441 513 26 366 488 365 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 19 74 67 11 125 214 210 138
Utdelning till aktieägare 100 100 140 140 140 0 127 100 75 100
Omsättning 481 134 149 310 425 63 2 639 2 544 2 460 2 450
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 63 136 207 23 631 839 1 207 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 31 273 307 42 388 360 466 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 403 18 40 -315 -266 -66 1 051 187 207 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 264,39% 5,60% -53,87% -34,54% 820,00% -96,43% -49,84% 4,27% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,43% 7,16% 11,49% -51,15% -23,07% -1,59% 66,31% 16,61% 22,19% 22,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,20% 18,18% 43,20% -106,27% -53,38% -51,11% 84,07% 7,35% 8,41% 8,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,07% 97,81% 97,80% 98,50%
Rörelsekapital/omsättning 106,65% 193,18% 297,60% 168,63% 116,18% 1 793,33% 65,37% 25,68% 24,45% 22,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,04% 76,12% 78,94% 81,17% 92,48% 82,01% 83,38% 58,71% 65,53% 61,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 583,96% 418,75% 479,59% 531,13% 768,06% 484,29% 520,92% 238,26% 274,35% 256,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...