Visa allt om Brännkyrka Plåt & Takservice Aktiebolag
Visa allt om Brännkyrka Plåt & Takservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 22 769 1 769 2 651 2 904 2 444 2 798 3 966
Övrig omsättning - 11 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -36 -3 680 -145 225 252 98 367 216
Resultat efter finansnetto -14 -889 -5 680 -139 226 254 119 381 228
Årets resultat 31 -837 78 523 -139 276 133 56 171 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 1 500 1 500 750 21 66 113 162 104
Omsättningstillgångar 28 61 210 416 356 1 502 1 433 1 774 1 223 2 499
Tillgångar 628 661 1 710 1 916 1 106 1 524 1 499 1 887 1 384 2 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 615 584 1 421 1 344 821 1 087 931 918 951 869
Obeskattade reserver 0 54 110 216 216 216 375 311 279 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
Kortfristiga skulder 14 23 179 356 69 220 193 650 146 1 568
Skulder och eget kapital 628 661 1 710 1 916 1 106 1 524 1 499 1 887 1 384 2 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 440 535 561 474 0 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 52 0 0 0 503 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 202 205 273 252 190 1 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 120 120 89 89
Omsättning 0 11 32 769 1 769 2 651 2 904 2 444 2 798 3 966
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 885 1 326 1 452 1 222 1 399 1 983
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 359 378 420 363 347 939
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 -36 -3 680 -125 269 299 147 416 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -97,14% -56,53% -33,27% -8,71% 18,82% -12,65% -29,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -0,18% 35,59% -12,48% 14,83% 16,94% 6,41% 27,67% 8,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -13,64% 88,69% -7,80% 8,53% 8,75% 4,95% 13,69% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 97,79% 89,77% 88,91% 84,99% 83,67% 80,70% 86,81%
Rörelsekapital/omsättning - - 140,91% 7,80% 16,22% 48,36% 42,70% 45,99% 38,49% 23,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,93% 94,72% 88,12% 78,45% 88,62% 81,77% 80,55% 60,52% 83,23% 37,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,00% 265,22% 117,32% 116,85% 515,94% 682,73% 742,49% 272,92% 837,67% 159,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...